Søk ryddeoppdrag

Her samler vi informasjon om aktive tilbudskonkurranser for å bli ryddeaktør i Rydd Norge-programmet. Fristen for å levere tilbud om å bli ryddeaktør har gått ut.

Norges første nasjonale ryddeprogram har snart pågått i tre år, og det er avklart at programmet vil fortsette i 2024 og 2025, med mulighet for forlengelse. Målet fra 2024 er å førstegangsrydde ytterligere 30 % av ytre kyst samt vedlikeholdsrydde utvalgte områder hvor plastforsøpling akkumuleres. Utlysningen skal bidra til å fjerne marin forsøpling fra ytre kyst i Norge og videreføre det gode arbeidet som ryddeaktører utfører i Rydd Norge-programmet.

Følgende rydderegioner skal ryddes:

 • Troms og Finnmark

 • Nordland

 • Trøndelag

 • Møre og Romsdal

 • Vestland

 • Rogaland

 • Agder

 • Oslo, Viken, Vestfold og Telemark

Hva er kravene for å levere tilbud?

 • Virksomheten må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt.

 • Virksomheten skal ha god økonomistyring og tilstrekkelig økonomisk soliditet.

 • Virksomheten må ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag og tilstrekkelig kapasitet til å ta på seg oppdraget.

 • Virksomheten skal ha tilfredsstillende rutiner for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

 • Virksomheten må sørge for at arbeidsforhold er iht. relevante lover og forskrifter og ha nødvendige forsikringer.

 • Virksomheten må sende elektronisk søknad i prosjektportalen.

 • Virksomheten må legge fram en realistisk framdriftsplan og budsjett for ryddingen og beskrive hvordan midlene skal brukes.

 • Virksomheten må benytte Rydd Norges budsjettmal som er tilgjengelig i prosjektportalen.

 • Tilbudet skal skrives på norsk.

 • Eventuelle tidligere avtaler med Handelens Miljøfond er overholdt.

Rutine for behandling av tilbud

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom kvalitet, kompetanse og erfaring og pris, samt en overordnet vurdering for å ivareta nasjonale hensyn. Følgende kriterier benyttes til vurdering:

TildelingskriterierVektingHva vurderes
Kvalitet30 %
 • Plan for gjennomføring
 • Utstyr inkl. båter
 • HMS-rutiner, inkl. natur- og miljøhensyn

Kompetanse og erfaring

30 %
 • Lokalkunnskap
 • Personell
 • Tidligere relevante prosjekter
Pris40 %
 • Kostnadsestimat
 • Tilbudt pris pr. ryddesone/fylke


Vurderingen av tilbud gjøres av prosjektleder i hvert fylke og kvalitetssikres av programleder før Handelens Miljøfond tildeler ryddeoppdrag til utvalgte leverandører.

Ved evaluering av tilbudene vil det innenfor hvert tildelingskriterium bli gitt en poengscore, hvor 7 er høyest og 1 er lavest. I evalueringen av tilbud benyttes det en forholdsmessig modell som poengsetter både kvalitets-, kompetanse- og priskriterier som vist over.

Tilbudene levert for hver ryddesone rangeres etter poengsum, samt at det gjøres en samlet overordnet vurdering for å ivareta nasjonale hensyn før tildeling gjøres. Den overordnede vurderingen vil bl.a. omfatte total måloppnåelse, overordnede budsjetthensyn, fordeling mellom fylker, samlet kapasitet til ryddeaktører, diversitet og sårbarhet mht. antall leverandører.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å tildele kontrakten for en ryddesone til leverandøren som fremstår som best egnet for oppdraget etter en helhetlig vurdering og gir det beste tilbudet etter gjennomførte forhandlinger.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til ikke å tildele ryddeoppdrag i alle ryddesoner hvis en overordnet vurdering tilsier at det ikke er kostnadseffektivt eller andre hensyn tilsier det.

Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsplan for prosessen:

Aktivitet

Tidspunkt

Utlysning lanseres i prosjektportalen

03.07.2023

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget

01.09.2023 kl. 12:00

Frist for å levere tilbud

07.09.2023 kl. 14:00

Tilbudsåpning

07.09.2023 kl. 14:00

Evaluering av tilbud

Uke 37 – 39

Eventuell dialog med tilbudsgivere

Uke 40

Frist for endelige tilbud

10.10.2023 kl. 24:00

Meddelelse om valg av leverandør

13.10.2023

Utløp av karensperiode

19.10.2023 kl. 08:00

Kontraktsinngåelse

25.10.2023

Tilbudets vedståelsesfrist

Kl. 24:00 60 dager etter endelig tilbud


Det gjøres oppmerksom på at tidsfristene etter åpning av tilbud er foreløpige.


Informasjon alle leverandører må forholde seg til

Det generelle konkurransegrunnlaget for Rydd Norge, samt planer for hvert fylke, inkludert relevante vedlegg finnes på følgende lenker:

Aktive utlysninger

Vi har for tiden ingen aktive utlysninger i Rydd Norge-programmet.

Har du spørsmål?

Generelle spørsmål til utlysningen kan sendes til Programleder for Rydd Norge på e-post til til ryddnorge@salt.nu.

Spesifikke spørsmål om ryddeoppdrag i et fylke sendes til prosjektleder i det aktuelle fylket (se kontaktinformasjon for hvert fylke).

Oppdragsgiver vil legge ut svar på innkomne spørsmål med svar til konkurransegrunnlaget. Svarene legges ut her.