Søk ryddeoppdrag på Svalbard

Handelens miljøfond lyser ut ryddeoppdrag på Svalbard, som en del av Rydd Norge-programmet, for 2024. Utlysningen skal bidra til å fjerne makroplast fra prioriterte områder på øygruppen.

©Einar Jenssen

Utlysningen gjelder rydding av utvalgte prioriterte områder på Svalbard i perioden 31. august til 29. september 2024. Handelens Miljøfond har inngått avtale om leie av fartøyet MV PolarXplorer, i ovennevnte periode, til bruk av ryddeaktøren som blir tildelt ryddeoppdraget på Svalbard i 2024.

Oppdraget er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget og tilhørende vedlegg.

Hva er kravene for å levere tilbud?

 • Virksomheten være registrert i Brønnøysundregisteret.

 • Virksomheten skal ha god økonomistyring og tilstrekkelig økonomisk soliditet.

 • Virksomheten må ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag og tilstrekkelig kapasitet til å ta på seg oppdraget.

 • Virksomheten må ha erfaring fra felt på Svalbard, og god kjennskap til forholdene her.

 • Virksomheten skal ha tilfredsstillende rutiner for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

 • Virksomheten må sørge for at arbeidsforhold er iht. relevante lover og forskrifter og ha nødvendige forsikringer.

 • Virksomheten må sende elektronisk tilbud i prosjektportalen eApply.

 • Virksomheten må legge fram en realistisk framdriftsplan og budsjett for ryddingen og beskrive hvordan midlene skal brukes.

 • Virksomheten må benytte Rydd Norges budsjettmal som er tilgjengelig i prosjektportalen.

 • Tilbudet skal skrives på norsk.

 • Eventuelle tidligere avtaler med Handelens Miljøfond er overholdt.

Rutine for behandling av tilbud

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom kvalitet, kompetanse og erfaring og pris, samt en overordnet vurdering for å ivareta nasjonale hensyn. Følgende kriterier benyttes til vurdering:

TildelingskriterierVektingHva vurderes
Kvalitet30 %
 • Plan for gjennomføring
 • HMS-rutiner, inkl. natur- og miljøhensyn

Kompetanse

50 %
 • Lokalkunnskap på Svalbard og i utlyste ryddeområder
 • Personell med relevant Svalbard-erfaring
 • Tidligere relevante prosjekter på Svalbard
 • Leverandørens tilstedeværelse på Svalbard
Pris20 %
 • Kostnadsestimat for hele ryddeperioden (30 dager).


Ved evaluering av tilbudene vil det innenfor hvert tildelingskriterium bli gitt en poengscore, hvor 7 er høyest og 1 er lavest. I evalueringen av tilbud benyttes det en forholdsmessig modell som poengsetter både kvalitets-, kompetanse- og priskriterier.

Tilbudene levert for hver ryddesone/rangeres etter poengsum, samt at det gjøres en samlet overordnet vurdering for å ivareta særskilte forhold på Svalbard før tildeling gjøres. Den overordnede vurderingen vil bl.a. omfatte total måloppnåelse, overordnede budsjetthensyn, samlet kapasitet til ryddeaktør, diversitet og sårbarhet mht. antall leverandører.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å tildele kontrakten til den leverandøren som basert på en helhetlig vurdering som inkluderer poengscore og en samlet vurdering , fremstår som best egnet for oppdraget og gir det beste tilbudet etter gjennomførte forhandlinger.

Oppdragsgiver forholder seg retten til ikke å tildele ryddeoppdrag hvis en overordnet vurdering tilsier at det ikke er kostnadseffektivt.

Vurderingen gjøres av prosjektleder for Rydd Norge Svalbard og kvalitetssikres av programleder før Handelens miljøfond tildeler ryddeoppdrag til utvalgt leverandør.


Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsplan for prosessen:

Aktivitet

Tidspunkt

Utlysning lanseres i prosjektportalen eApply

01.02.2024

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget

09.02.2024 kl. 12:00

Frist for å levere tilbud

20.02.2024 kl. 23:59

Tilbudsåpning

21.02.2024 kl. 08:00

Evaluering og eventuell dialog med tilbydere

Uke 8-9

Frist for endelige tilbud

01.03.2024 kl. 23:59

Meddelelse om valg av leverandør

05.03.2024

Utløp av karensperiode

11.03.2024 kl 16:00

Kontraktsinngåelse

15.03.2024

Tilbudets vedståelsesfrist

Kl. 24:00 60 dager etter endelig tilbud


Det gjøres oppmerksom på at tidsfristene etter åpning av tilbud er foreløpige.


Informasjon

Skjema for levering av tilbud for ryddeoppdrag på Svalbard i eApply.

Utlysningsdokumenter

Har du spørsmål?

Generelle spørsmål til utlysningen kan sendes til Programleder for Rydd Norge på e-post til til ryddnorge@salt.nu.

Spesifikke spørsmål om ryddeoppdrag i et fylke sendes til prosjektleder i det aktuelle fylket (se kontaktinformasjon for hvert fylke).

Oppdragsgiver vil legge ut svar på innkomne spørsmål med svar til konkurransegrunnlaget. Svarene legges ut her.