Rydd Norge Trøndelag

Om utlysningen

Golfstrømmen møter den norske kyststrømmen i Midt-Norge, og sender plastsøppel inn i regionale bukter. Kystområdene utenfor Smøla, Hitra, Frøya og særlig Froan, samt mer nordlige områder som Vikna og Leka, fungerer som fangstnett for marint avfall. Nå leter vi etter aktører som kan rydde kysten i Trøndelag.

I denne utlysningen er det mulig å levere tilbud på å rydde følgende regioner:

 1. Trøndelag Sør (Heim, Hitra, Frøya)
 2. Trøndelag Midt (Ørland, Åfjord, Osen)
 3. Trøndelag Nord (Nærøysund, Leka)

Det er mulig å levere tilbud på én eller flere av de tre regionene, men ikke mulig å levere tilbud på kun en del av en region.

Midlene til rydding av kysten i Trøndelag fylke kommer fra Handelens Miljøfond, i tillegg til midler fra Trøndelag fylkeskommune og flere berørte kystkommuner (Frøya, Hitra, Osen, Åfjord).

Kart Trøndelag

Hva er kravene?

 1. Tilbyder skal være registrert i Brønnøysundregisteret.
 2. Tilbyder skal ha god økonomistyring; herunder regnskapsføring, skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.
 3. Tilbyder skal ha tilstrekkelig kapasitet (økonomisk og personell) til å utføre arbeidet det leveres tilbud på, eller det skal foreligge en plan for ansettelser.
 4. Tilbyder skal ha tilfredsstillende rutiner for håndtering av helse, miljø og sikkerhet.
 5. Tilbyder skal ha tilstrekkelig kunnskap om natur, miljø og dyreliv til å kunne utføre oppdraget i samsvar med de høye kravene til naturvern.
 6. Tilbyder skal til enhver tid etterleve nasjonale retningslinjer og anbefalinger for smittevern, jmf. FHI, Arbeidstilsynet og kommunen de rydder i.
 7. Tilbyder skal sørge for tilstrekkelig forsikring for de som skal utføre ryddearbeidet, uavhengig av om tilbyder har et arbeidsgiverforhold til disse.
 8. Tilbyder bør ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.

Hvem kan levere tilbud?

Alle virksomheter som er registrert i Brønnøysundsregisteret kan søke. Se ellers kravliste over.

Hvem kan ikke levere tilbud?

Privatpersoner kan ikke levere tilbud.

Hvor mye kan man få tildelt (ramme)?

Det er ingen fastsatt ramme, men opp til tilbyder å estimere hva ryddejobben vil koste i form av timer og ressurser. Tilbyder må levere et budsjett for oppdraget når de leverer tilbudet.

Søknadsprosessen

 1. Søknadene som kommer inn vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 2. Deretter vurderes søknadene av en uavhengig, ekstern styringsgruppe
 3. Endelig beslutning om tildeling fattes av styret i Handelens Miljøfond
 4. Svar på søknad kommer 18. desember 2020

Søknadsfrister

 • Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget: 13. november 2020
 • Frist for å levere tilbud: 16. november 2020
 • Igangsetting av rydding: Januar 2021

Søknad sendes per e-post til sverre@salt.nu innen søknadsfristen 16. November 2020.

Styringsgruppen for Rydd Norge Trøndelag består av representanter fra:

 • Fylkesmannen
 • Handelens Miljøfond
 • Fylkeskommunen
 • Kommune(r)
 • Interesseorganisasjon for fiskeri og havbruk
 • Et avfallsselskap
 • En natur og miljøorganisasjon

Hvor mye rapportering krever det?

All rydding må registreres løpende i verktøyet Rydde som benyttes for prosjektet. Det er krav om å holde jevn dialog med administrator for prosjektet, samt et minstekrav om halvårlig rapportering på fremdrift, organisering og økonomi.

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Trøndelag:

Sverre Håpnes: sverre@salt.nu