Rydd Norge Vestland

Om utlysningen

Vestlandet har et variert, langstrakt og utfordrende landskap med en oppstykket kystlinje på 19 339 kilometer med fjorder og 13 608 øyer. Kystlinjen i Vestland er svært værutsatt med vind, tåke og mye sjø med dønninger og drag, noe som gjør at det noen steder kun er mulig å komme til land et par ganger i året. Plastforsøpling er et stort problem langs Vestlandskysten, fordi Golfstrømmens varme vestlige vinder fører både havstrømmer og plast på avveie til kystlinjen i Vestland. Nå leter vi etter aktører som kan rydde kysten i Vestland fylke.

Regionen er oppdelt i ulike ryddeområder, der et ryddeområde er en kommune. Det er mulig å levere tilbud på å rydde deler av eller hele Vestland fylke.

Rydd Norge Vestland

Hva er kravene?

 1. Tilbyder skal være registrert i Brønnøysundregisteret.
 2. Tilbyder skal ha god økonomistyring; herunder regnskapsføring, skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.
 3. Tilbyder skal ha tilstrekkelig kapasitet (økonomisk og personell) til å utføre arbeidet det leveres tilbud på, eller det skal foreligge en plan for ansettelser.
 4. Tilbyder skal ha tilfredsstillende rutiner for håndtering av helse, miljø og sikkerhet.
 5. Tilbyder skal ha tilstrekkelig kunnskap om natur, miljø og dyreliv til å kunne utføre oppdraget i samsvar med de høye kravene til naturvern.
 6. Tilbyder skal til enhver tid etterleve nasjonale retningslinjer og anbefalinger for smittevern, jmf. FHI, Arbeidstilsynet og kommunen de rydder i.
 7. Tilbyder skal sørge for tilstrekkelig forsikring for de som skal utføre ryddearbeidet, uavhengig av om tilbyder har et arbeidsgiverforhold til disse.
 8. Tilbyder bør ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.

Hvem kan levere tilbud?

Alle virksomheter som er registrert i Brønnøysundsregisteret kan søke. Se ellers kravliste over.

Hvem kan ikke levere tilbud?

Privatpersoner kan ikke levere tilbud.

Hvor mye kan man få tildelt (ramme)?

Det er ingen fastsatt ramme, men opp til tilbyder å estimere hva ryddejobben vil koste i form av timer og ressurser. Tilbyder må levere et budsjett for oppdraget når de leverer tilbudet.

Søknadsprosessen

 1. Søknadene som kommer inn vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 2. Deretter vurderes søknadene av en uavhengig, ekstern styringsgruppe
 3. Endelig beslutning om tildeling fattes av styret i Handelens Miljøfond
 4. Svar på søknad kommer 18. desember 2020.

Søknadsfrister

 • Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget: 13. november 2020
 • Frist for å levere tilbud: 16. november 2020
 • Igangsetting av rydding: Januar 2021

Søknad sendes per e-post til gudrun@bof.no innen søknadsfristen 16. November 2020.

Referansegruppen for Rydd Norge Vestland består av representanter fra:

 • Handelens Miljøfond
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Sparebanken Vest, Agenda Vestlandet
 • Bergen kommune
 • Kinn Kommune
 • Kystverket
 • Sunnfjord Miljøverk
 • Sjømat Norge
 • Vestland fylkeskommune
 • Senter for oljevern og marint miljø

Hvor mye rapportering krever det?

All rydding må registreres løpende i verktøyet Rydde som benyttes for prosjektet. Det er krav om å holde jevn dialog med administrator for prosjektet, samt et minstekrav om halvårlig rapportering på fremdrift, organisering og økonomi.

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Vestland:

Gudrun Kristin Fatland: gudrun@bof.no