Slik tildeler vi midler

Vi har ulike måter vi tildeler midler på. Her er en oversikt.

Ordinære utlysninger

Administrasjonen behandler søknader opp til 500 000 kr, søknader over 500 000 kr gjennomgås i tillegg av innstillingsråd (eksterne, uavhengige fagspesialister), som innstiller overfor styret som fatter endelig beslutning.

Strategiske prosjekter

Administrasjonen behandler søknader, innhenter vurdering og eventuell behandling fra ekstern kompetanse, innstilling overfor styret som fatter endelig beslutning.

Ekstraordinære tildelinger

Behandles og besluttes administrativt. Eksempelvis ble dette brukt til rask tildeling til opprydding av akutt pelletsutslipp. Maksgrense på tildeling er 1 million kroner iht daglig leders fullmakt.

Programmer (Rydd Norge)

Oppdrag utlyses som konkurranse i samråd med statsforvalter i hvert fylke, så langt det finnes aktører som vil og kan delta i konkurranse. Gjelder oppgaver både innen både kartlegging, administrasjon og rydding. Regionale styringsgrupper innstiller overfor Handelens Miljøfonds administrasjon som tar endelig beslutning, innenfor en rammebevilgning vedtatt av Handelens Miljøfonds styre.

Samarbeid om tildeling

Tildeling til en ekstern aktør som selv lyser ut midler og behandler søknader etter sine rutiner. Handelens Miljøfond har rådgivende rolle i søknadsbehandlingene, og midlene skal gå til å oppfylle fondets hovedformål. Eksempel er Norges Forskningsråd og Avfall Norge.


Øvrig

Daglig leder har fullmakt til å tildele oppad til 1 million kroner uten at styret involveres. Dette vil kun være ekstraordinære tildelinger, som rapporteres til styret i ettertid.

Direkte bestillinger er å anse regulære innkjøp, ikke tildelinger. Eksempelvis konsulentkjøp i forbindelse med Lommeposekampanjen. Der det påløper mva anses det som innkjøp.