Søk støtte 2021

Vi ønsker å støtte gode og effektive tiltak som løser plastens miljøproblemer.

Ny utløsning til høsten

Til høsten lyser vi ut nye midler til nye plastprosjekter. Er du interessert i å søke? Følg med, mer informasjon kommer.

Utlysning 2021

1. september 2021 lyste Handelens Miljøfond ut 110 millioner kroner til tiltak som reduserer plastens miljøproblemer. Se informasjon om høstens utlysning her.

Søknadsfrister

Alle utlysninger foruten Frivillig rydding og forebyggende tiltak har søknadsfrist for første skissesøknad innen kl. 16:00 14. september.

Søkere til utlysningen Frivillig rydding og forebyggende tiltak bes levere søknad innen utløpet av dagen 30. september.

Vurderingskriterier

Søknader i alle delutlysningene vil vurderes etter fire vurderingskriterier, der alle kriterier vektes likt.

  • Soliditet – Fokuserer på kvaliteten på de foreslåtte tiltakene, aktivitetene og metodene. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.
  • Miljøeffekt – Potensiell virkning og nytteverdi av det foreslåtte prosjektet. Formidling og deling av resultater og utnyttelsen av dem.
  • Gjennomføring – Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk (inkludert kompetansen til prosjektleder og prosjektgruppe).
  • Handelens Miljøfonds formål – I hvilken grad prosjektet er med på å oppfylle utlysningens formål.

Søknadsprosess

Rutine søknadsbehandling:

  1. Søknadene vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond
  2. Deretter vurderes søknadene av et uavhengig, eksternt innstillingsråd
  3. Endelig beslutning om tildeling fattes av styret i Handelens Miljøfond
  4. Svar på søknad kommer innen 18. desember 2021

Se søknadsfrister på siden for hver utlysning.

Viktig

Støtte fra Handelens Miljøfond kan brukes som egenfinansiering ved søknader hos andre støtteordninger.

Handelens Miljøfond følger en streng habilitet- og taushetserklæring. Les erklæringen her. Merk at informasjon om søknad vil kunne deles konfidensielt med andre finansieringsaktører (som Miljødirektoratet og Sparebankstiftelsen) i forbindelse med søknadsbehandling der dette er relevant. Dette for å sikre god og effektiv behandling, samt god bruk av midler.

Spørsmål?

Ta kontakt på post@handelensmiljofond.no.

Merk henvendelse tydelig med hvilken delutlysning det gjelder.

Svar på alle spørsmål som ble stilt under utlysningsseminaret 1. september finner dere her.

Her er opptaket fra livestreamingen 1. september.