Utlysning: Nasjonalt anlegg for finsortering av plast i Norge

Handelens Miljøfond lyser ut opp til 10 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til å akselerere etableringen av finsorteringsanlegg i Norge.

placeholder

Om utlysningen

Handelens Miljøfond har et mål om å bidra til 50% materialgjenvinning innen utgangen av 2025. Et viktig tiltak for å bidra til dette, er etablering av ett nasjonalt finsorteringsanlegg for plast fra restavfallet.

Formålet med denne utlysningen er å akselerere etableringen av nasjonal kapasitet for finsortering av plast som er utsortert fra husholdningsavfallet og lignende avfall fra næringslivet. Anlegg for finsortering må produsere høyverdige kvaliteter som er etterspurt av gjenvinnere. Handelens Miljøfond vil med denne utlysningen støtte prosjektering av finsorteringsanlegg.

Krav til søknad

 • Fraksjoner: Det må utredes å sortere plasten i fraksjoner basert på 2D/3D, plasttype, farge og smelteindeks.
 • Markedsanalyse for avsetning av de ulike fraksjonene fra finsorteringsanlegget, både til en mulig norsk gjenvinner og det utenlandske markedet.
 • Organisering: Plan for prosjekteringen, eiere og partnere, budsjett og finansieringsplan.
 • Kapasitet: Totalt behov for finsortering er 80 000 til 100 000 tonn grovsortert plast. Anlegget må dekke hele eller deler av dette volumet.

Leveranse

 • Prosjektorganisering
 • Sorteringsprosessen: Teknologivalg og tekniske tegninger
 • Framdriftsplan med budsjett og finansiering
 • Eiere og partnere
 • Lokalisering begrunnet med
  • rasjonell logistikk av innkommende vare fra grovsorteringsanleggene
  • eksisterende infrastruktur
  • nærhet til mulig lokalisering av gjenvinningsanlegg osv

Hva er kravene for å søke?

 • Søkere må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret.
 • Søkere må sende elektronisk søknad innen fristen.
 • Prosjektets varighet kan være opp til 8 måneder med frist 28. februar 2022.
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes.
 • Minst 50 % av det totale prosjektbudsjettet må finansieres ved hjelp av andre midler enn det som eventuelt tildeles fra Handelens Miljøfond. Dette må komme frem i prosjektbudsjettet.

Hvem kan søke?

Virksomheter som ønsker å etablere et nasjonalt finsorteringsanlegg i Norge kan søke om støtte i denne utlysningen.

Foretrukne kvaliteter hos søker (men ikke utelukkende):

 • Solid økonomi som muliggjør en slik investering
 • Solid plastkompetanse, og erfaring med å samarbeide med kommuner og markedet for avsetning av finsortert plast
 • Erfaringer med utvikling av verdikjeder

Hvem og hva kan man ikke søke støtte til?

Hvem: Privatpersoner og organisasjoner som mangler registrering i Brønnøysundregisteret.

Hva:

 • Det er ikke mulig å søke om støtte til lovpålagte oppgaver som er en del av virksomhetens ordinære drift.
 • Prosjektkostnader som ville vært støtteberettiget gjennom offentlige støtteordninger støttes normalt ikke.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 10 millioner kroner lyses ut fordelt på inntil 2 prosjekter.

Søknadsprosessen

 1. Søknadene som kommer inn vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond (HMF)
 2. Deretter vurderes søknadene av et uavhengig, eksternt innstillingsråd
 3. Innstillingsrådet beslutter tildeling
 4. Styret i Handelens Miljøfond har mandat til å overprøve innstillingsrådets beslutning gjennom å stanse tildeling, men kan ikke selv beslutte tildeling av midler
 5. Administrasjonen i HMF, innstillingsrådet og styret i HMF har alle signert en taushetserklæring
 6. Svar på søknad kommer innen utgangen av juni 2021

Send inn søknad her, innen søknadsfristen 28. mai 2021!

Innstillingsrådet for denne utlysningen er:

Gry Sofie Fahrendorff, Orkla
Kjell Olav Maldum, Infinitum
Thor Kamfjord, Norner
Synnøve Bjørke, ROAF – Romerike avfallsforedling IKS

Spørsmål?

Ta kontakt med Lars Brede Johansen, post@handelensmiljofond.no