Tildelinger utenom utlysning

Handelens Miljøfond deler primært ut midler ved hjelp av utlysninger. Kun søknader som bidrar særskilt til Handelens Miljøfonds måloppnåelse og faglige prioriteringer er aktuelle for behandling utenom fondets utlysninger.

Vurderingskriterier

Søknaden vil vurderes etter fire vurderingskriterier, der alle kriterier vektes likt på en skala fra 1-7:

 • Prosjektets kvalitet

  Kvaliteten på de foreslåtte tiltakene, aktivitetene og metodene. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende (innovativt), realistisk og godt fundert i kunnskap og erfaring.

 • Miljøeffekt

  Potensialet for å redusere plastens negative miljøeffekter på kort og lengre sikt. I hvilken grad prosjektet kan levere gode løsninger og effekter. Planer for spredning av resultater, kunnskap og konkrete løsninger som utvikles i prosjektet.

 • Gjennomføring

  Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk. I hvilken grad prosjektet er organisert godt, med riktig kompetanse i prosjektgruppen og samarbeidspartnere.

 • Faglige prioriteringer

  I hvilken grad prosjektet svarer på faglige prioriteringer i Handelens Miljøfond.

Viktig

Trenger du egenfinansiering til andre støtteordninger?

Støtte fra Handelens Miljøfond kan brukes som egenfinansiering ved søknader hos andre støtteordninger.

Regler for moms og gavetildeling

En tildeling vil inkludere eventuelle avgifter, herunder merverdiavgift. Midlene tildeles som en gave.

Handelens Miljøfond vurderer at gavetildelinger normalt ikke er mva-pliktig, men det er tjenesteyter (altså mottaker) som er ansvarlig for at mva-regelverket overholdes, så dette må mottaker vurdere på selvstendig grunnlag. Handelens Miljøfond kan ikke faktureres eller på annen måte belastes for merkostnader i tilfeller der søker har feiltolket mva-regelverket i deres søknad om støtte.

Søker må selv avklare med egen revisor om en tildeling vil være mva-pliktig eller ikke.

Konfidensialitet og habilitet

Handelens Miljøfond følger en streng habilitets- og taushetserklæring. Les erklæringene her. Merk at informasjonen i søknaden vil kunne deles konfidensielt med andre finansieringsaktører (som Senter mot marin forsøpling og Sparebankstiftelsen) i forbindelse med søknadsbehandling der dette er relevant. Dette for å sikre god og effektiv behandling, samt god bruk av midler.