Bedre plasthåndtering internasjonalt

NB! Søknadsfristen for denne utlysningen er utløpt.

Forsøplet strand

Om utlysningen

Mange land med store plastproblemer har små ressurser og manglende infrastruktur til å håndtere plastavfall. Disse landene er særlig sårbare for plastlekkasjer ut til verdenshavene. Med denne utlysningen ønsker Handelens Miljøfond å støtte prosjekter og etablere partnerskap som skal gjennomføre internasjonale forsøplingsreduserende tiltak, øke ressursutnyttelsen og resirkuleringen av plast globalt.

Søknadstyper

Det er to forskjellige søknadstyper i denne utlysningen, som defineres av kompleksiteten og varigheten av miljøtiltaket.

Partnerskap: Partnerskap passer for arbeid som er langsiktig (opp til 5 år) og som har stor kompleksitet. Handelens Miljøfond er aktiv partner inn i arbeidet. Et eksempel kan være å arbeide systematisk med alle ledd i verdikjeden for plast som er nødvendig for å forhindre forsøpling, øke innsamling og gjenvinning av plastavfall.

Ordinær søknad: Gjelder prosjekter med avgrenset prosjektperiode (opp til 3 år) og budsjett, og bestemte mål og leveranser.

Tematiske områder

Både ordinære søknader og partnerskap kan rette seg mot følgende områder:

 • Innsamling av plast i elver:
  En stor andel av verdens plastforsøpling skyldes manglende avfallshåndtering i utviklingsland som gjør at plastavfall fraktes med elver ut i havet. Å teste ut allerede utviklede løsninger i elveløp for å finne de mest effektive metodene for å stoppe plasten før den når havet vil redusere tilførselen av plast til verdenshavene.
 • Produsentansvar:
  Mange land har ikke etablert ordninger der produsenter av emballasjeprodukter og fiskeriutstyr finansierer avfallshåndteringen av produktet når det blir avfall (produsentansvar). Å bistå myndigheter i utviklingsland til å få på plass løsninger for å stille produsenter til ansvar kan bidra til å redusere andelen plastavfall som ender som forsøpling.

Parterskap er i tillegg ønsket innen følgende område

 • Rydding, innsamling, sortering og gjenvinning av plast:
  Å arbeide systematisk med alle ledd i verdikjeden for plast er nødvendig for å forhindre forsøpling, øke innsamling og gjenvinning av plastavfall. Helhetlig og langsiktig innsats er viktig for å sikre at løsninger er varige og kan følges opp lokalt.

Ordinære søknader kan også rette seg mot følgende tema:

 • Sjøbaserte næringer:
  Fiskeflåten er ansvarlig for store mengder plastavfall som ender i havet, enten det mistes eller kastes. Garn og tau finnes langs kysten over hele verden og utgjør en stor del av verdens plastforsøpling, både i volum og vekt. Det er et stort potensiale for reduksjon av plastforsøpling fra sjøbaserte næringer i utviklingsland.
 • Tekstilindustri:
  Forurensning fra tekstilproduksjon i utviklingsland tilfører store mengder små plastpartikler til elv og hav. Vi er spesielt interesserte i tiltak inn mot produksjonsleddet, da det bidrar til å redusere plastforurensning fra tekstilproduksjon i utviklingsland.

Hva er kravene for å søke?

Krav til samtlige søkere av denne utlysningen

 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes (dette kreves kun ved full søknad, ikke skissesøknad)
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret, eller tilsvarende internasjonalt
 • Varighet på et prosjekt kan være opp til 3 år, og et partnerskap opp til 5 år
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Søknaden må skrives på engelsk

Særskilte krav til partnere

Partnere må:

 • bidra med minst 25 % fra annen finansieringskilde
 • ha tidshorisont 3+ år

Hvem kan søke?

Alle organisasjoner registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt, eksempelvis NGO-er, stiftelser, forskningsmiljøer og ideelle eller frivillige organisasjoner kan søke.

Foretrukne kvaliteter hos søker (men ikke utelukkende):

 • har dokumentert kompetanse og tyngde på fagområdet
 • kan drive et prosjekt med stor overføringsverdi
 • kan drive et prosjekt som er skalerbart
 • har lokal forankring
 • har relevant internasjonal kompetanse og evne til måloppnåelse
 • har positive erfaringer fra tidligere vellykkede prosjekter

Hvem kan ikke søke?

Privatpersoner og organisasjoner som mangler registrering i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt kan ikke søke.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Handelens Miljøfond lyser ut totalt 25 millioner kroner, hvorav opp til:

 • 15 millioner kroner fordelt på inntil 10 prosjektsøknader
 • 10 millioner kroner fordelt på inntil 3 partnere

Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en due diligence og kredittvurdering av søkere.

Søknadsprosessen

Søknadsprosess partnerskap

For partnerskap er det to søknader som skal sendes inn.

 1. Første steg er å fylle ut en kort en-sides prekvalifiseringssøknad. Frist for å levere søknaden er 1. oktober
 2. Søknaden vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 3. Deretter vurderes søknaden av et uavhengig, eksternt innstillingsråd
 4. Utvalgte søkere inviteres til å skrive en full søknad med leveringsfrist 15. november
 5. Søknadene gjennomgås så av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 6. Deretter vurderes søknadene av et uavhengig, eksternt innstillingsråd
 7. Endelig beslutning om tildeling fattes av styret i Handelens Miljøfond
 8. Svar på søknad kommer i innen utgangen av januar 2021

Søknadsfrist:

Prekvalifisering: 1. oktober 2020 (søknadsfristen er utløpt)
Full søknad: 15. november 2020

Søknadsprosess ordinær søknad

 1. Første steg er å fylle inn søknadsskjema innen fristen 15. oktober
 2. Søknadene som kommer inn vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 3. Deretter vurderes søknadene av et uavhengig, eksternt innstillingsråd.
 4. Endelig beslutning om tildeling fattes av styret i Handelens Miljøfond.
 5. Svar på søknad kommer innen utgangen av januar 2021.

Søknadsfrist: 15. oktober 2020 (søknadsfristen er utløpt)

Innstillingsrådet for denne utlysningen er:

Bert van Bavel fra NIVA
Kjersti Busch fra SALT Lofoten
Øyvind Eggen, tidligere Regnskogfondet
Annabelle Lefébure-Henriksen fra Fairtrade Norge
Frode Syversen fra Mepex Consult

Spørsmål?

Ta kontakt med Mari Kristin Martinsen, post@handelensmiljofond.no