Økt bruk av resirkulert plast

NB! Søknadsfristen for denne utlysningen er utløpt.

Resirkulert plast

Om utlysningen

En flaskehals i overgangen til en sirkulær plastøkonomi er bruk av resirkulert plast. I dag brukes altfor lite resirkulert plast, mye på grunn av utfordringer med kvalitet, stabile leveranser og pris. Med denne utlysningen ønsker Handelens Miljøfond å støtte og sette fart i prosjekter som bidrar til å øke bruken av resirkulert plast og dermed bidrar til oppfyllelsen av Handelens Miljøfonds ambisøse mål om at 50% av alt plastavfall i Norge skal materialgjenvinnes innen utgangen av 2025.

Utlysningen retter seg særlig mot prosjektsøknader som:

 • Muliggjør bruk av resirkulert plast fra norske kilder
  Dersom det er mulig å lage lokale kretsløp slipper vi unødvendig import og eksport. Handelens Miljøfond vil derfor prioritere prosjekter hvor norske kilder til resirkulert råstoff benyttes.
 • Har et potensial for overføring til andre produkter eller plastmaterialer
  Dersom prosjektet bidrar til kunnskap og teknologi som muliggjør gjenvinning av andre fraksjoner kan det ha en multiplikatoreffekt.
 • Bidrar til utvikling av produkter som vil være nyttige i industriell skala
  Produktene skal være kommersielt bærekraftige og fungere over tid i industrielle produksjonslinjer.

Det er også fullt mulig å søke om støtte til andre tiltak så lenge det bidrar til å øke bruken av resirkulert plast.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknader må bidra til å øke bruken av resirkulert plast.
 • Søkere må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret.
 • Søkere må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet kan være opp til 2 år.
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes.
 • Minst 30 % av det totale prosjektbudsjettet må finansieres ved hjelp av andre midler enn det som eventuelt tildeles fra Handelens Miljøfond. Dette bør komme frem i et prosjektbudsjett.

Hvem kan søke?

Private virksomheter som ønsker å bidra til økt bruk av resirkulert plast kan søke om støtte i denne utlysningen.

Foretrukne kvaliteter hos søker (men ikke utelukkende):

 • Ha et samarbeid i verdikjeden som involverer plastindustrien
 • Kompetanse i eget miljø
 • Innovasjonsevne
 • Erfaringer fra prosjekter for utvikling av verdikjeder

Hvem og hva kan man ikke søke støtte til?

Hvem: Privatpersoner og organisasjoner som mangler registrering i Brønnøysundregisteret kan ikke søke om støtte.

Hva:

 • Det er ikke mulig å søke om støtte til lovpålagte oppgaver som er en del av virksomhetens ordinære drift.
 • Prosjektkostnader som ville vært støtteberettiget gjennom offentlige støtteordninger støttes normalt ikke.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 20 millioner kroner lyses ut fordelt på opp til 10 prosjekter.

Støtte fra Handelens Miljøfond kan brukes som egenfinansiering ved søknader hos andre støtteordninger.

Søknadsprosessen

 1. Søknadene som kommer inn vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 2. Deretter vurderes søknadene av et uavhengig, eksternt innstillingsråd
 3. Endelig beslutning om tildeling fattes av styret i Handelens Miljøfond
 4. Svar på søknad kommer innen utgangen av januar 2021

Søknadsfrist: 15. oktober 2020 (søknadsfristen er utløpt)

Innstillingsrådet for denne utlysningen er:

Frode Syversen fra Mepex
Cecilie R-F Skarning fra Norsk Industri
Ole-Anton Bakke fra Jotun
Kjell Olav Nalum fra Infinitum
Siw Fredriksen fra Norner

Spørsmål?

Ta kontakt med Sjur Kvifte Nesheim, post@handelensmiljofond.no