Redusere plastforbruket

NB! Søknadsfristen for denne utlysningen er utløpt.

Plast i naturen

Om utlysningen

Handelens Miljøfond har satt et ambisiøst mål om at 50 % av alt plastavfall i Norge skal materialgjenvinnes innen utgangen av 2025. For å klare dette trenger vi nye forretningsmodeller som både reduserer mengden avfall totalt, og endrer sammensetningen av plastavfallet som oppstår. Med denne utlysningen ønsker Handelens Miljøfond å sette fart i og støtte prosjekter som bidrar til å redusere bruken av kortlivet plast, og skape nye sirkulære verdikjeder for plastprodukter.

Søknadstyper

Det er to forskjellige søknadstyper i denne utlysningen, som defineres av hvilken fase prosjektet befinner seg i.

Oppstartsøknad: Denne søknaden gjelder for aktører som trenger støtte til å utvikle et konsept eller en pilot.

Videreutviklingssøknad: Denne søknaden gjelder for aktører som allerede har lansert et produkt eller en teknologi eller tatt i bruk en ny forretningsmodell, og som trenger støtte til videreutvikling.

Utlysningen retter seg mot prosjektsøknader som bidrar til å redusere plastforbruket, enten ved hjelp av en ny forretningsmodell eller ved å bruke nye materialer.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle en eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål:
  - Redusere plastforsøpling
  - Øke plastgjenvinning
  - Redusere forbruk av plastbæreposer
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet kan være opp til 3 år
 • Søker må levere en realistisk forretningsplan og en god forståelse av hvem kunden vil være
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes
 • Annen finansiering:
  - Oppstartsøknad:
  For søknad om støtte til utvikling av et konsept eller en pilot vil søker eller en annen finansieringskilde måtte dekke 80 % av kostnadene knyttet til lønn og timer brukt på prosjektet, og 20 % av andre kostnader som tilkommer prosjektet ved kjøp av varer og tjenester.
  - Videreutviklingssøknad:
  For søknad om støtte til videreutvikling av teknologi eller forretningsmodell skal 50 % av det totale prosjektbudsjettet finansieres ved hjelp av andre midler enn det som eventuelt tildeles fra Handelens Miljøfond. Dette bør komme frem i et prosjektbudsjett.

Hvem kan søke?

Private og offentlige virksomheter og organisasjoner registrert i Brønnøysundregisteret kan søke på denne utlysningen.

Foretrukne kvaliteter hos søker (men ikke utelukkende):

 • Kompetanse i eget miljø og i prosjektet
 • Innovasjonsevne
 • Erfaring fra tidligere vellykkede prosjekter

Hvem og hva kan man ikke søke støtte til?

Hvem: Privatpersoner og organisasjoner som ikke er registrert i Brønnøysundregisteret kan ikke søke.

Hva: Det er ikke mulig å søke om støtte til lovpålagte oppgaver som er en del av virksomhetens ordinære drift.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 10 millioner kroner utlyses fordelt på inntil 4 oppstartsøknader og inntil 8 videreutviklingssøknader.

For oppstartsøknader er det en øvre ramme på 500 000 kroner det kan søkes om støtte til.

Støtte fra Handelens Miljøfond kan brukes som egenfinansiering ved søknader hos andre støtteordninger.

Søknadsprosessen

Det er to forskjellige søknadsforløp avhengig av i hvilken fase innovasjonen eller teknologien befinner seg i.

1. Søknadsprosess oppstartsøknader

Aktører som søker støtte til å utvikle et konsept eller en pilot støttes med inntil 500 000 kroner.

 1. Søknadene som kommer inn vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 2. Søknaden vurderes deretter av et uavhengig, eksternt innstillingsråd
 3. Endelig beslutning om tildeling fattes i samråd med administrasjonen i Handelens Miljøfond og innstillingsrådet
 4. Svar på søknader kommer innen utgangen av desember 2020

Søknadsfrist: 15. oktober 2020 (søknadsfristen er utløpt)

2. Søknadsprosess videreutviklingssøknad

For videreutviklingssøknader er det to søknader som skal sendes inn.

 1. Første steg er å fylle ut en kort en-sides prekvalifiseringssøknad. Frist for å levere en prekvalifiseringssøknad er 1. oktober
 2. Søknaden vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 3. Deretter vurderes søknaden av et uavhengig ekstern innstillingsråd
 4. Utvalgte søkere inviteres til å skrive en full søknad med leveringsfrist 15. november
 5. Søknadene gjennomgås så av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 6. Deretter vurderes søknadene av et uavhengig, eksternt innstillingsråd
 7. Endelig beslutning om tildeling fattes av styret i Handelens Miljøfond
 8. Svar på søknad kommer innen utgangen av januar 2021

Søknadsfrister:

Prekvalifisering: 1. oktober 2020 (søknadsfristen er utløpt)
Full søknad: 15. november 2020

Innstillingsrådet for denne utlysningen er:

Henrik Lystad fra Norwaste
Simen Knudsen fra Æra/Nordic Ocean Watch
Mette V. Eriksen fra Polyteknisk Forening,
Bård B. Svendsen fra Orkla

Spørsmål?

Ta kontakt med Sjur Kvifte Nesheim, post@handelensmiljofond.no