Teknologi for et renere hav

NB! Søknadsfristen for denne utlysningen er utløpt.

Teknologi for et renere hav

Om utlysningen

Dagens løsninger for opprydding er i stor grad basert på manuell arbeidskraft. Med denne utlysningen ønsker Handelens Miljøfond å stoppe tap av fiskeredskaper og spøkelsesfiske, samt sette fart i og støtte prosjekter som bidrar til mer effektiv rydding av elver, havner og havbunn, gjennom innovasjon og teknologiske løsninger.

Søknadstyper

Det er to forskjellige søknadstyper i denne utlysningen, som defineres av hvilken fase prosjektet befinner seg i.

Oppstartsøknad: Denne søknaden gjelder for aktører som trenger støtte til å utvikle et konsept eller en pilot.

Videreutviklingssøknad: Denne søknaden gjelder for aktører som allerede har lansert et produkt eller en teknologi, eller som har tatt i bruk en ny forretningsmodell, og som trenger støtte til videreutvikling.

Utlysningen retter seg mot to hovedområder:

1- Effektiv rydding av kyst, elver, havner og havbunn

 • Kyst: Det er potensiale for å utvikle teknologiske og effektive løsninger for opprydding i kystsonen. Spesielt interessant er det å finne nye løsninger for å samle opp mikroplast, som plastpellets og EPS (isopor).
 • Elver: Det antas at store mengder av plastforsøplingen i havet kommer fra elver. Teknologier for rensing av elver og vassdrag som bidrar til å hindre at plast ender i havet, vil derfor være viktig i mange år framover.
 • Havnebasseng og elvemunninger: Rensing av havoverflaten har flere bruksområder, særlig i havnebasseng, og elvemunninger hvor ansamlingen av plastforsøpling kan være stor, og samtidig tidkrevende og vanskelig å samle opp. Teknologier som bidrar til automatisert og effektiv rensing vil ha stor miljøeffekt.
 • Havbunn: Store deler av den marine plastforsøplingen synker til havets bunn. Det er også der det oftest er mest utfordrende å rydde opp. Det er behov for utvikling av ny teknologi og innovasjon som bidrar til effektiv opprydding på havbunnen.

2- Stoppe tap av fiskeredskaper og spøkelsesfiske

 • Sporing av blåser og bøyer: Mange fritidsfiskere har problemer med å gjenfinne blåser og bøyer. Vi vet også at tyveri er en utfordring i enkelte områder. Vi er ute etter teknologi for enklere gjenfinning og sporing av fiskeredskaper som kan bidra til mindre tap.
 • Gjenfinning av tapt redskap: Gjenfinning av tapt redskap er en stor utfordring for både profesjonelle fiskere og yrkesfiskere. Vi ser etter løsninger som forenkler gjenfinning av tapte redskap og redusere problemer med spøkelsesfiske.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet kan være opp til 3 år
 • Søker må levere en realistisk forretningsplan og en god forståelse av hvem kunden vil være
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes
 • Annen finansiering:
  - Oppstartsøknad: For søknad om støtte til utvikling av et konsept eller en pilot vil søker eller en annen finansieringskilde måtte dekke 80 % av kostnadene knyttet til lønn og timer brukt på prosjektet, og 20 % av andre kostnader som tilkommer prosjektet ved kjøp av varer og tjenester.
  - Videreutviklingssøknad: For søknad om støtte til videreutvikling av teknologi eller forretningsmodell skal 50 % av det totale prosjektbudsjettet finansieres ved hjelp av andre midler enn det som eventuelt tildeles fra Handelens Miljøfond. Dette bør komme frem i et prosjektbudsjett.

Hvem kan søke?

Private og offentlige virksomheter og organisasjoner som har en innovasjon eller teknologi som bidrar til effektiv rydding av kyst, elver, havner og havbunn, eller som stopper tap av fiskeredskaper og spøkelsesfiske kan søke om støtte i denne utlysningen.

Foretrukne kvaliteter hos søker (men ikke utelukkende):

 • Kompetanse i eget miljø og i prosjektet
 • Innovasjonsevne
 • Erfaringer fra tidligere vellykkede prosjekter

Hvem og hva kan man ikke søke støtte til?

Hvem: Privatpersoner og organisasjoner som mangler registrering i Brønnøysundregisteret kan ikke søke om støtte.

Hva: Det er ikke mulig å søke om støtte til lovpålagte oppgaver som er en del av virksomhetens ordinære drift.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 23 millioner kroner lyses ut fordelt på opp til 8 oppstartsøknader, og opp til 6 videreutviklingssøknader.

For oppstartsøknader er det en øvre ramme på 500 000 kroner det kan søkes om støtte til.

Støtte fra Handelens Miljøfond kan brukes som egenfinansiering ved søknader hos andre støtteordninger.

Søknadsprosessen

Det er to forskjellige søknadsforløp avhengig av hvilken fase innovasjonen eller teknologien befinner seg i.

1. Søknadsprosess oppstartsøknad

Aktører som søker støtte til å utvikle et konsept eller en pilot støttes med inntil 500 000 kroner.

 1. Søknadene som kommer inn vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 2. Deretter vurderes søknadene av et uavhengig, eksternt innstillingsråd
 3. Endelig beslutning om tildeling fattes i samråd med administrasjonen i Handelens Miljøfond og innstillingsrådet
 4. Svar på søknad kommer innen utgangen av desember 2020

Søknadsfrist: 13. oktober 2020 (søknadsfristen er utløpt)

2. Søknadsprosess videreutviklingssøknad

For videreutviklingssøknader er det opp til to søknader som skal sendes inn.

 1. Første steg er å fylle ut en kort en-sides prekvalifiseringssøknad. Frist for å levere søknaden er 30. september.
 2. Søknaden vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 3. Deretter vurderes søknaden av et uavhengig, eksternt innstillingsråd
 4. Utvalgte søkere inviteres til å skrive en full søknad med leveringsfrist 4. november
 5. Søknadene gjennomgås så av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 6. Deretter vurderes søknadene av et uavhengig, eksternt innstillingsråd
 7. Endelig beslutning om tildeling fattes av styret i Handelens Miljøfond
 8. Svar på søknad kommer innen utgangen av januar 2021

Søknadsfrister:

Prekvalifisering: 30. september 2020 (søknadsfristen er utløpt)
Full søknad: 4. november 2020

Innstillingsrådet for denne utlysningen er:

Alf Ring Kleiven fra Havforskningsinstituttet
Maren Hjorth Bauer fra Fynd Ocean Ventures
Bert van Bavel fra Niva
Gjermund Langedal fra Fiskeridirektoratet
Bente Pretlove fra DNVGL

Spørsmål?

Ta kontakt med Anja Stokkan, post@handelensmiljofond.no