Logo
Logo
Hvor kommer finansieringen fra?

Rydd i tide er initiert og finansiert av Handelens Miljøfond. Midlene til Handelens Miljøfond kommer fra medlemmene som betaler en kontingent på 3 kroner per plastbærepose de kjøper eller selger i Norge. Alle butikker, kjeder og grossister som omsetter plastbæreposer kan bli medlem i Handelens Miljøfond.

Hvem gjør arbeidet i Rydd i Tide?

Våre ryddeaktører er virksomheter fra hele landet som har spesialisert seg innenfor profesjonell strandrydding. Det er de ansatte i foretakene som utfører arbeidet i felt.

Hvordan blir man ryddeaktør?

Rydding av den ytre norske kystlinjen krever kvalifisert personell med gode rutiner for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet, samt relevant utstyr. Oppdrag i Rydd i tide blir lyst ut gjennom tilbudskonkurranser.

Som leverandør må du være et lovlig etablert foretak, ha god økonomistyring, tilgang på egnet utstyr og ha relevant erfaring fra sammenliknbare oppdrag.

Det er ikke planlagt tilbudskonkurranser i Rydd i tide i nærmeste fremtid.

Hva er en profesjonell strandrydder, og hvordan blir jeg det?

Profesjonelle strandryddere er personer som har strandrydding som sitt daglige virke, og som får lønn for dette. De er ansatt i et foretak som er leverandør i Rydd i tide-programmet.


Våre strandryddere har ulik faglig bakgrunn, men felles for dem er at de er i god fysisk form og har et brennende engasjement for natur og miljø. De fleste har lang erfaring med strandrydding eller ferdsel til sjøs.

Stillinger blir lyst ut gjennom vanlige kanaler, slik som finn.no.

Kan jeg være med som frivillig strandrydder?

I utgangspunktet ikke, da profesjonell strandrydding krever opplæring og tilstrekkelig forsikring. Noen av våre ryddeaktører har langtidsfrivillige som bidrar til strandrydding over en lengre periode. Les mer her. Enkelte ryddeaktører bidrar på aksjoner med frivillige på forespørsel.

Dersom du ønsker å rydde marin forsøpling som frivillig, kan vi anbefale å sjekke ut ryddeaksjoner på nettsiden Rydde eller i Rydde-appen. Her finner du planlagte ryddeaksjoner som er åpne for alle.

Hva skjer med søppelet som samles inn i Rydd i Tide?

Søppelet blir levert til lokale avfallselskap. Hvordan avfallsselskapene håndterer marint avfall varierer fra kommune til kommune. Som regel er marint avfall i så dårlig tilstand eller så forurenset at det ikke egner seg til materialgjenvinning. Plastsøppel blir stort sett sendt til energigjenvinning, og i noen tilfeller deponert. Farlig avfall blir håndtert etter forskrifter for farlig avfall.

Hvor og når ryddes det?

Det ryddes i alle kystfylker, samt Svalbard. I perioden 2024-2025 er det 126 kommuner som inngår i Rydd i tide-programmet. Oversikt over disse finner du på informasjonssiden for regionene.

Ryddesesongen i Norge er svært ulik fra nord til sør. Noen steder, slik som i Agder og Oslofjorden kan man stort sett rydde hele året. I Troms og Finnmark starter ofte ryddesesongen først i mai/juni.

Lurer du på når vi rydder i din kommune? Ta kontakt med din lokale ryddeaktør for å få mer informasjon.

Hvem rydder i min kommune?

Du finner oversikt over hver enkelt ryddeaktør på informasjonssiden for regionene.

Hvordan velger dere ut områder som skal ryddes?

I Rydd i tide-programmet har vi som mål å rydde 55 prosent av ytre kyst innen utgangen av 2025. Vi prioriterer særlig områder med sårbar natur og dyreliv, og områder som er vanskelig tilgjengelige. Utvelgelsen av områder gjøres i tett dialog med lokale aktører, Statsforvalteren og enkelte kommuner. I tillegg til at vi baserer oss på data registrert i Rent Hav.

Et område jeg kjenner til er forsøplet, kan dere komme og rydde?

I utgangspunktet rydder vi kun i områder som inngår i planen for rydding i hver enkelt region. Dersom området inngår i planen kan du ta kontakt med prosjektleder i din region. Har du oppdaget forsøplede områder, villfyllinger eller private fyllinger kan du ta kontakt med kommunen, som er forsøplingsmyndighet.

Jeg har ryddet, kan dere komme og hente søpla?

Nei, som strandrydder er du dessverre selv ansvarlig for søpla du plukker. Våre ryddeaktører kan påta seg betalte oppdrag ut over Rydd i tide-programmet.

Frivillige strandryddere anbefales å undersøke Hold Norge Rents nettsider om håndtering av marint avfall.

Rydd i tide er et program fra: Logo