Frivillig rydding og forebyggende tiltak

NB! Søknadsfristen for denne utlysningen er utløpt.

Opprydding av plastforsøpling

Om utlysningen

Langs land og strand i Norge finner man plastforsøpling fra mange ulike kilder - både fra forbrukere og fra næringslivet. Plastforsøplingen er skadelig for planter, dyr og mennesker. Med denne utlysningen ser vi etter prosjekter som bidrar til å rydde opp plasten som allerede har havnet på avveie, og forebyggende tiltak som forhindrer at plast fortsetter å havne på avveie. Denne utlysningen retter seg mot frivillig rydding av plastforsøpling og forebyggende tiltak som arrangementer, kulturprosjekter og holdningskampanjer. I tillegg retter den seg mot aktører som ikke treffer tematisk med de øvrige utlysningene.

Søknadstyper

Det er to forskjellige søknadstyper i denne utlysningen som avhenger av aktøren som søker og prosjektets fase.

Prosjektutviklingssøknad: Denne søknaden gjelder for organisasjoner innen plast, miljø og samfunn, som trenger støtte til å utvikle en søknad og deretter et prosjekt. Denne søknaden er for de som har behov for økonomisk støtte til å fristille tid for å skrive en større prosjektsøknad. Frivilligheten har begrensede ressurser, også tilgjengelige arbeidstimer for å skrive søknader. Likevel sitter frivilligheten på god innsikt og potensielt viktige løsninger på plastproblemet. Handelens Miljøfond ønsker ikke at ressursmangel skal forhindre gode søknader fra frivilligheten, og gir derfor mulighet til at disse kan søke støtte til søknadsutvikling.

Ordinær søknad: Denne søknaden gjelder for alle prosjekter med en avgrenset prosjektperiode og budsjett, bestemte mål og leveranser, og som bidrar til å oppfylle Handelens Miljøfonds hovedformål: redusere plastforsøplingen, øke plastgjenvinnignen, og redusere forbruk av plastbæreposer. Har du andre gode ideèr og tiltak som ikke faller inn under noen av de øvrige utlysningene, men som bidrar til å nå Handelens Miljøfonds hovedformål, vil du kunne søke om midler gjennom ordinær søknadsbehandling.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle en eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål:
 • Redusere plastforsøpling
 • Øke plastgjenvinning
 • Redusere forbruk av plastbæreposer
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og registrert i Brønnøysundregisteret
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet kan være opp til 3 år
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes

Særskilte krav til prosjektutviklingssøknader:

 • Søker må være en organisasjon med formål knyttet til plast, miljø og samfunn

Hvem kan søke?

Private og offentlige virksomheter registrert i Brønnøysundregisteret kan søke på denne utlysningen.

Foretrukne kvaliteter hos søker (men ikke utelukkende):

 • Registrert i Frivillighetsregisteret
 • Erfaringer fra tidligere vellykkede prosjekter

All rydding i form av mindre og eller lokale ryddetiltak vil det kunne søkes om fra denne potten gjennom som ordinær søknadsbehandling. Større semi- og profesjonelle ryddinger vil henvises til å søke midler gjennom Rydd Norge-programmet.

Hvem og hva kan man ikke søke støtte for?

Hvem: Privatpersoner og organisasjoner som mangler registrering i Brønnøysundregisteret kan ikke søke om støtte.

Hva: Det er ikke mulig å søke om støtte til lovpålagte oppgaver som er en del av virksomhetens ordinære drift.

Hvor mye kan man søke (ramme)?

Opp til 25 millioner kroner lyses ut fordelt på inntil 60 prosjekter.

Støtte fra Handelens Miljøfond kan brukes som egenfinansiering ved søknader hos andre støtteordninger.

Søknadsprosessen

Det er lagt opp til to ulike søknadstyper som avhenger av aktøren som søker og prosjektets fase.

1. Søknadsprosess prosjektutviklingssøknad

 1. Første steg er å fylle ut en kort en-sides prekvalifiseringssøknad. Frist for å levere søknaden er 14. september
 2. Søknaden vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 3. Deretter vurderes søknaden av et uavhengig, eksternt innstillingsråd
 4. Utvalgte søkere inviteres til å skrive en full søknad med leveringsfrist 1. november
 5. Søknadene gjennomgås så av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 6. Deretter vurderes søknadene av et uavhengig, eksternt innstillingsråd
 7. Svar på søknadene kommer innen utgangen av desember 2020

Søknadsfrister:

Prekvalifisering: 14. september 2020 (søknadsfristen er utløpt)
Full søknad: 1. november 2020

2. Søknadsprosess ordinær søknad

 1. Søknadene som kommer inn vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 2. Deretter vurderes søknadene av et uavhengig, eksternt innstillingsråd
 3. Endelig beslutning om tildeling fattes i samråd med administrasjonen i Handelens Miljøfond og innstillingsrådet
 4. Svar på søknad kommer innen utgangen av desember 2020

Søknadsfrist: 15. oktober 2020 (søknadsfristen er utløpt).

Innstillingsrådet for denne utlysningen er:

Ann-Helen Ernstsen fra Senter for Oljevern og Marint Miljø
Pia Ve Dahlen fra Lei en Biolog
Rolf Erling Eriksen fra Vinmonopolet
Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet
Linnea Svensson fra Greener Events

Spørsmål?

Ta kontakt med Terje Eckhoff, post@handelensmiljofond.no