Færre plastbæreposer

Denne utlysningen er ikke lenger aktiv. Følg med på våre søknadsider for å se hvilke utlysninger som er aktive.

I 2022 brukte vi i snitt 132 plastbæreposer per person her i Norge. EU har foreslått et krav om maksimalt 40 plastbæreposer per innbygger innen utgangen av 2025, og vi nordmenn må nå drastisk redusere vår bruk.

Dersom vi reduserer bruken til 40 plastbæreposer per innbygger kan vi spare mer enn 9000 tonn plast i året. Vi lyser derfor ut 5 millioner kroner til prosjekter som bidrar til å redusere plastposebruken i Norge.

Utlysningen retter seg særlig mot:

 • Tiltak som øker bruken av handlenett
 • Tiltak som øker bruken av avfallsposer på rull til restavfallet
 • Belønningssystemer for forbrukere som velger bort plastbæreposer
 • Ny teknologi og nye løsninger som reduserer bruken av plastbæreposer. Dette kan for eksempel være nye måter å levere varer på, eller ombrukssystemer for handlenett

Det legges vekt på virksomhetens gjennomføringsevne og søknaden bør inkludere estimert potensial for reduksjon av antall plastbæreposer. Dersom prosjektet innebærer holdningsskapende arbeid bør dette spille på lag med de kampanjer Handelens Miljøfond setter i gang.

Vurderingskriterier

Alle søknader vurderes etter fire vurderingskriterier, der alle kriterier vektes likt.

 1. Prosjektets kvalitet

  Kvaliteten på de foreslåtte tiltakene, aktivitetene og metodene. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende (innovativt), realistisk og godt fundert i kunnskap og erfaring.

 2. Miljøeffekt

  Potensialet for å redusere plastens negative miljøeffekter på kort og lengre sikt. I hvilken grad prosjektet kan levere gode løsninger og effekter. Planer for spredning av resultater, kunnskap og konkrete løsninger som utvikles i prosjektet.

 3. Gjennomføring

  Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk. I hvilken grad prosjektet er organisert godt med riktig kompetanse i prosjektgruppen og samarbeidspartnere.

 4. Faglige prioriteringer

  I hvilken grad prosjektet svarer på faglige prioriteringer i Handelens Miljøfond.

Hvem kan søke?

 • Private og offentlige virksomheter registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt, eksempelvis NGO-er, stiftelser, forskningsmiljøer og ideelle eller frivillige organisasjoner, kan søke.
 • Virksomheter kan søke sammen eller hver for seg, men én bedrift må stå som hovedansvarlig. Det oppfordres til at større organisasjoner med lokallag sender inn én samlet søknad, om mulig.

Hvem og hva kan man ikke søke støtte til?

 • NORSUS har gjennomført en LCA av ulike bærealternativer som viser at ombruk er beste miljøløsning. Handelens Miljøfond vil derfor ikke prioritere tiltak som innebærer å erstatte plastbæreposer med poser i andre materialer som i praksis kun brukes én gang.
 • Privatpersoner og organisasjoner som mangler registrering i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt kan ikke søke om støtte.
 • Det er ikke mulig å søke om støtte til lovpålagte oppgaver som er en del av virksomhetens ordinære drift.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 5 millioner kroner lyses ut fordelt på ett eller flere prosjekter.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema.
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret.
 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 1 år.
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes.
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk.

Rutine for søknadsbehandling

 1. Vurdering skisse-søknader

  Skisse-søknadene vurderes av administrasjonen i Handelens Miljøfond.

 2. Behandling

  Søknader behandles etter fire vurderingskriterier og de beste inviteres til å levere en full søknad.

 3. Vurdering fulle søknader

  Vurderes av administrasjonen og en uavhengig, ekstern fagkomité. Søknader over 500 000 kr vurderes også av eksterne eksperter. Før oversending til ekstern ekspert blir dere informert om hvem denne sendes til.

 4. Beslutning

  Endelig beslutning om tildeling fattes av administrasjonen i Handelens Miljøfond.

 5. Svar på søknad

  Svar på søknad kommer per e-post.

Krav til prosjekter som får tildeling

Rapportering

 • Dere blir bedt om å sende inn en kort statusrapport før hver prosjektutbetaling.
 • Dersom prosjektet er flerårig skal det leveres årsrapport for prosjektet.
 • Alle mottakere skal levere sluttrapport i etterkant av prosjektets avslutning.
 • Rapportering foregår digitalt, og tilskuddsmottaker vil gjøres kjent med krav for rapportering på oppstartsmøtet.

Regnskap og krav til revisjon

 • Det skal utarbeides et endelig prosjektregnskap for hele prosjektperioden som en del av sluttrapporteringen.

 • For tildelinger over 250 000, opp til og med 500 000 kroner, skal revisor kontrollere prosjektregnskapet ved å avgi en erklæring i henhold til ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger.

 • For tildelinger over 1 000 000 kroner skal revisor kontrollere prosjektregnskapet for hele prosjektperioden gjennom en ordinær revisjon i tråd med ISA 805.

Kostnader knyttet til bruk av ekstern revisor påløper prosjektet og skal budsjetteres for i søknad.

Dersom støtten har gått til å utarbeide rapport, har Handelens Miljøfond rett til å publisere denne på sine nettsider. Øvrige krav til deg som mottaker av midler vil presenteres på oppstartsmøtet.

Viktig

Støtte fra Handelens Miljøfond kan brukes som egenfinansiering ved søknader hos andre støtteordninger.

Handelens Miljøfond følger en streng habilitets- og taushetserklæring. Les erklæringene her. Merk at informasjonen i søknaden vil kunne deles konfidensielt med andre finansieringsaktører (som Senter mot marin forsøpling og Sparebankstiftelsen) i forbindelse med søknadsbehandling der dette er relevant. Dette for å sikre god og effektiv behandling, samt god bruk av midler.

Det er ikke lenger mulig å søke om midler i denne utlysningen.