Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger 2022

Handelens Miljøfond ser etter prosjekter som kan gi kunnskapen vi trenger for å løse plastproblemene. Det er kunnskapsbehov knyttet til både utviklingen av en sirkulær økonomi for plast, og til hvordan vi skal rydde opp plasten på avveie på mest mulig effektiv måte.

Utlysningen retter seg særlig mot prosjektsøknader som svarer på problemstillingene under:

 1. Miljøeffekter ved å erstatte kortlivet plast med ombrukssystemer eller lukkede kretsløp: Vi ser etter prosjekter som beregner miljøeffekten av tiltak som forlenger plastens brukstid, for eksempel ved innføring av ombrukssystemer, eller av gjenvinning i lukkede kretsløp innenfor eller mellom én eller flere produktgrupper. Vi ser også etter prosjekter som undersøker når det er fornuftig å bytte ut kortlivet plast med alternative materialer.
 2. Materialstrømmen for plast i Norge: Det er behov for mer kunnskap om materialstrømmen for plast i Norge - hvor mye plast som settes på markedet, og hvor den ender opp etter bruk. Handelens Miljøfond arbeider for tiden med en overordnet analyse for all plast, og ser at det mangler data for mange bransjer og produktgrupper. Vi er derfor særlig interessert i prosjekter som går i dybden på enkelte produktgrupper og bransjer. Se denne rapporten s.11 for oversikt over kunnskapsbehov.
 3. Kunnskap for effektiv opprydding: Det brukes i dag store ressurser på rydding langs kysten, inne i landet, langs vassdrag, i havoverflaten og på havbunnen. Samtidig vet vi at forsøplingen fortsatt er høy, og vi kommer ikke til å klare å rydde alt. Det er derfor behov for et bedre grunnlag for prioriteringer i årene framover. Vi ser etter prosjekter som enten utvikler beslutningsverktøy/-matriser, eller grunnlag for utvikling av slike. Viktige spørsmål er da: Hvilke nye områder skal vi rydde først? Hvilke områder skal vi vedlikeholdsrydde, og hvor ofte? Hvordan skal vi rydde? For å besvare disse spørsmålene ønsker vi blant annet sammenstilt kunnskap om:
  1. Skadevirkninger av plastsøppel av ulik størrelse og type: Det er store forskjeller i type og størrelse på plastforsøplingen ulike steder i landet. Er det noen typer/størrelser som gir ekstra stor risiko for miljøskade?
  2. Miljøeffekt av plastforsøpling i rekviker, på strender, langs ytre kyst, langs vassdrag eller på havbunnen: Er det miljøårsaker til at vi skal prioritere noen av disse typer områder fremfor andre?
  3. Ulike naturtypers evne til rehabilitering etter rydding: For å bedre forstå hvilke ryddemetoder som bør brukes iht. det spesifikke miljøets sårbarhet (for eksempel unike biotoper eller hekkeområder), og for å prioritere innsats.
  4. Hvor mye vil det koste å rydde ulike habitater, geografiske områder, størrelsesfragmenter osv?

Vi prioriterer prosjekter som i hovedsak bygger på og sammenstiller eksisterende kunnskap. Søknader som fokuserer på miljøløsninger vil prioriteres fremfor søknader som ser på miljøproblemer. Det er mulig å søke om kunnskapsprosjekter knyttet til våre formål utover de tre temaene som nevnes her.

Utlysningen retter seg mot både konsulenter, forskningsinstitusjoner, miljøorganisasjoner og universiteter/høyskoler som ønsker å jobbe med relevante problemstillinger.

Hva kan man ikke søke støtte til?

 • Søknader som ønsker å kartlegge plastforsøpling vil ikke prioriteres.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 10 millioner kroner lyses ut fordelt på opp til 5-10 prosjekter.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle et eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål
 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 2 år
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk
 • For søkere som går videre til å levere full søknad stilles det krav til at aktør svarer på en egenerklæring, dersom følgende gjelder for prosjektet:

Særskilte krav for utlysningen Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger

 • Resultatene fra prosjektet skal presenteres i en rapport. Handelens Miljøfond skal ha anledning til å legge ut rapporten på hjemmesidene.

Se også generelle søknadskrav her.

Viktige datoer

 • Juni: Lansering av utlysningen og søknadsskjema
 • 11. september kl 13.00 (CEST): Frist for å sende inn en kort forenklet skissesøknad
 • 26. september: Utvalgte søkere inviteres til å skrive en full søknad
 • 23. oktober kl 23.59 (CEST): frist full søknad
 • Svar på søknad kommer innen 16. desember

Nyttig informasjon for alle søkere finner dere her.

Medlemmer fagkomité for utysningen Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger

 • Per-Erik Schulze, Naturvernforbundet
 • Jannike Falk-Andersson, NIVA
 • Carl Höjman, Salt
 • Hanne Lerche Raadal, NORSUS
 • Siw Fredriksen, Norner
 • Johannes Daae, Grønt Punkt Norge