Vurdere søknader for Handelens Miljøfond?

Vi bruker eksterne eksperter i vurdering av søknader for å sikre uavhengige, kunnskaps- og erfaringsbaserte tildelinger. Vi er alltid interessert i å høre fra potensielle nye eksterne eksperter. Les mer og registrer din interesse her.

Diversitet i gruppen som behandler søknader styrker vår evne vår til å plukke ut de beste prosjektene. Ved å bruke eksterne eksperter som supplerer kompetansen i fondet, øker vi evnen til å vurdere styrker og svakheter ved både prosjektet og tilskuddsmottaker. Handelens Miljøfond benytter derfor eksterne eksperter til vårt fagutvalg.

Er du interessert i å være en ekstern ekspert i fagutvalg?

Da må du fylle ut dette registreringsskjemaet.

Vi vurderer søknader løpende, men styret i Handelens Miljøfond behandler og godkjenner sammensetningen av fagutvalget én gang i året. Om du har forslag til andre kandidater til fagutvalget, må du be dem registrere seg selv via skjemaet. Les mandatet for eksterne eksperter her.

Slik velges ekspertene

Medlemmer i fagutvalget innstilles av administrasjonen i Handelens Miljøfond til å sitte i Fagutvalget for en periode på ett år. Styret i Handelens Miljøfond behandler og godkjenner sammensetningen av fagutvalget én gang i året. Alle eksterne eksperter som sitter i fagutvalget skal signere en avtale for ett år. Denne avtalen vil inkludere Handelens Miljøfonds Habilitets- og taushetserklæring, etiske retningslinjer og at de eksterne ekspertene er forventet å delta i søknadsbehandling, men kan takke nei om de ikke har tid. En ekspert skal normalt sitte i fagutvalget i maksimalt 5 år.

Dette er vi ute etter

Handelens Miljøfond er ute etter eksterne eksperter som til sammen besitter et bredt spekter av kompetanse som møter kriteriene under. For å kvalifisere som ekstern ekspert må man besitte spisskompetanse og/eller bred erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene:

 1. Svært god kompetanse og kunnskap innenfor minst ett av våre tre faglige prioriteringer

 2. Internasjonal erfaring på plast/miljøområdet

 3. Prosjektledelse og prosjektgjennomføring

 4. FoU-arbeid

 5. Innovasjonsarbeid

 6. Erfaring med å behandle søknader om midler fra andre aktører, herunder det offentlige virkemiddelapparatet

 7. Erfaring med å skrive søknader om midler fra Handelens Miljøfond eller andre aktører

 8. Erfaring fra bransjer som er relevante for fondets arbeid


Videre vil fondet etterstrebe en bredde i:

 1. Kjønn og aldersspredning

 2. Geografisk spredning

 3. En kombinasjon av nye og erfarne medlemmer

 4. Type sektor/bransje som representeres

Fagutvalget skal dekke vårt samlede behov for kompetanse innenfor våre faglige prioriteringer.

Handelens Miljøfonds faglige prioriteringer:

1. Rydde og forebygge plastforsøpling

2. Sirkulær plastøkonomi

3. Redusert poseforbruk

Fagutvalget vil benyttes til to formål

De eksterne ekspertene skal i tillegg til å bidra med faglig kompetanse, være bredt sammensatt hva gjelder alder, kjønn, geografi og bransjer. Slik vil fagutvalget bidra til å dekke et bredt spekter av perspektiver innenfor fondets arbeid og prosjekter.

Ekspertene vil involveres i ulik grad avhengig av søknadene som kommer inn.

Løsning for dekking av kostnader

Dersom utvalgte medlemmer i fagutvalget ikke får sine kostnader dekket av arbeidsgiver, kan de fakturere Handelens Miljøfond opp til 1500 kroner/time eks. mva for medgått tid til søknadsbehandling og deltagelse i eventuelle møter.