Redusere plastforsøpling internasjonalt 2022

Plastproblemet er stort og økende i mange lavinntektsland fordi plastbruken øker. Dette fører til stadig mer plastforsøpling. Breaking the Plastic Wave beskriver at effektiv plastreduksjon som samtidig begrenser negative sosiale og miljømessige konsekvenser er vesentlig for å redusere plastproblemet. Handelens Miljøfond ser derfor etter prosjekter som bidrar til redusert plastbruk og -forsøpling gjennom forebyggende tiltak, primært i lavinntektsland.

Utlysningen retter seg særlig mot følgende prosjekter

Prosjekter skal hovedsakelig rettes mot å innføre tiltak før plasten blir avfall ved å enten sørge for å redusere total mengde plast i omløp, eller sørge for at brukt plast havner inn i den sirkulære økonomien og dermed ikke havner på avveie og forsøpler. Prosjektet kan enten være rettet mot en del av verdikjeden eller hele verdikjeden.

Utlysningen retter seg særlig mot prosjektsøknader som inkluderer forebyggende tiltak som bidrar til å redusere total mengde plast i omløp ved å:

 1. Redusere plastbruk, eksempelvis
  • unngå unødvendig plastbruk
  • gjøre plastprodukter overflødig ved å endre behov og atferd
  • teste ut og implementere ombruksløsninger framfor engangsprodukter
 2. Substituere plast med andre løsninger med lav miljøbelastning

Utlysningen retter seg også mot tiltak som bidrar til å redusere de negative effektene av plast på miljøet og menneskers helse ved at plasten ikke kommer på avveie og forsøpler, ved eksempelvis å:

 • Forhindre plastlekkasjer gjennom etablering og forbedring av helhetlige verdikjeder
 • Bidra til etablering av utvidet produsentansvar for plastprodukter og -emballasje
 • Muliggjøre nye trygge bruksområder for utrangerte plastprodukter eller deler av et plastprodukt

Hva menes med forebyggende tiltak?

Etter EUs definisjon innebærer avfallsforebygging tiltak som gjøres før et stoff, materiale eller produkt har blitt avfall, og som reduserer:

 • mengden avfall, både total mengde og enkelte avfallstyper (kvantitativ forebygging)
 • de negative effektene av avfallet på miljøet og menneskers helse ved at avfallet ikke kommer på avveie og forsøpler (kvalitativ forebygging)

Vi mener i denne sammenhengen ikke primært holdningsskapende tiltak som informasjons- og undervisningstiltak eller kampanjer.

Hva kan man ikke søke støtte til?

Til forskjell fra tidligere år er det ikke mulig å søke om støtte til prosjekter dersom målet er å:

 • Øke kunnskap om plastbruk og -forsøpling
 • Utelukkende gjennomføre opprydding
 • Utelukkende sikre avfallshåndtering og gjenvinning (recycle, recovery)

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 15 millioner kroner lyses ut fordelt på opp til 10 prosjekter.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle et eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål
 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 3 år
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk
 • For søkere som går videre til å levere full søknad stilles det krav til at aktør svarer på en egenerklæring, dersom følgende gjelder for prosjektet:

Særskilte krav for utlysningen Redusert plastforsøpling internasjonalt

 • Hvis søkeren ikke er basert der prosjektet skal gjennomføres må lokal tilstedeværelse dokumenteres ved f.eks. en intensjons- eller samarbeidsavtale gjennom en prosjektpartner
 • Prosjekter skal primært foregå i lavinntektsland, men kan med god miljøfaglig begrunnelse foregå andre steder
 • Kunnskapsbasert opprydding av plastforsøpling kan være en del av prosjektet så fremt prosjektets mål ikke utelukkende er opprydding

Se også generelle søknadskrav her.

Viktige datoer

 • Juni: Lansering av utlysningen og søknadsskjema
 • 11. september kl 13.00 (CEST): Frist for å sende inn en kort forenklet skissesøknad
 • 26. september: Utvalgte søkere inviteres til å skrive en full søknad
 • 23. oktober kl 23.59 (CEST): frist full søknad
 • Svar på søknad kommer innen 16. desember

Nyttig informasjon for alle søkere finner dere her.

Medlemmer fagkomité for utlysningen Redusert plastforsøpling internasjonalt

 • Kjersti Busch fra SALT Lofoten
 • Marianne Olsen fra NIVA
 • Clever Mafuta fra GRID-Arendal
 • Nina Jensen fra Rev Ocean