Teknologi for renere hav 2022

Med denne utlysningen ønsker Handelens Miljøfond innovasjon og nye teknologiske løsninger som forebygger plastforsøpling til havet, reduserer miljøskadene av marin forsøpling og setter fart i mer effektiv rydding av kyst, vassdrag og havbunn.

Hvert år havner enorme mengder plast i verdenshavene, og uten handling vil problemet bare øke. På global basis kommer det meste fra landbaserte kilder: Plastforsøplingen transporteres til havet via elver (punktkilder) og mer diffust langs kysten generelt, enten intensjonelt (dumping) eller på grunn av manglende/for dårlig avfallshåndtering. En betydelig andel kommer også direkte fra havbaserte virksomheter som fiskeri, havbruk, shipping og offshore olje og gass. Dette gjelder ikke minst i Norge, hvor vi ser at så mye som 80-90 % (på vektbasis) av marin forsøpling i våre nordlige områder har sjøbasert opprinnelse. Selv om mengden fra havbaserte næringer globalt sett er lavere enn fra landbasert, er miljøeffekten desto verre; Fiskeri- og havbruksrelatert utstyr er designet for å fange organismer, og vil fortsette å gjøre dette også lenge etter at utstyret er tapt.

Opprydding av plastforsøpling i havet er svært ressurskrevende, ikke minst siden en betydelig andel synker til bunns og plasten stadig deles opp i mindre biter. Det beste er derfor å forebygge at plasten i det hele tatt blir marin forsøpling. Samtidig trenger vi løsninger for å få samlet opp det som allerede er blitt marin forsøpling, og særlig utstyr som fortsatt fisker.

Utlysningen retter seg mot to hovedområder:

1. Forebygge plastforsøpling til/i havet, fra både landbaserte og marine kilder

 • Hindre forsøpling fra landbaserte kilder: Løsninger som hindrer at landbasert plastforsøpling havner i elver og havet, både fra punktkilder og fra mer diffuse kilder.
 • Hindre forsøpling fra marine kilder: Nye løsninger som forebygger og reduserer tap og slitasje av utstyr fra shipping, fritidsfiske og fiskeri- og oppdrettsnæringen.
 • Redusere miljøeffekter av marin forsøpling: Løsninger som reduserer miljøeffektene, eller forenkler gjenfinning, av tapt redskap (spøkelsesfiske). I denne runden prioriteres ikke teknologi for sporing av fiskeredskaper ved bruk av elektroniske bøyer.

2. Effektiv rydding av vassdrag, kyst og havbunn

 • Vassdrag og elvemunninger: Det finnes allerede et mangfold av teknologier og løsninger for å samle opp plast i overflaten i elver. Vi prioriterer derfor nå kun reelle innovasjoner og helt nye konsepter, som skiller seg fra dagens løsninger (eller testing av kjente teknologier i nye omgivelser), for rydding langs/på bunnen av vassdrag og i elvemunninger.
 • Kyst: Løsninger for effektiv rydding i kystsonen. Løsninger for rydding prioriteres fremfor løsninger for kartlegging.
 • Havbunn: Det er særdeles utfordrende å rydde på havbunnen, og vi ser behov for utvikling av ny teknologi og innovasjon som bidrar til å effektivisere både kartlegging og rydding. Løsninger som kan dekke store områder på kort tid prioriteres.
 • Mikroplast: Teknologi for kartlegging, deteksjon og oppsamling av mikroplast prioriteres ikke denne runden.

Det er mulig å søke om støtte til andre tiltak så lenge det er prosjekter som bidrar til nye teknologiske løsninger som forhindrer eller rydder opp marin forsøpling. Det gis ikke støtte til drift av eksisterende teknologiske løsninger.

Søknadene må vise hva som er state-of-the-art nasjonalt og internasjonalt innen temaet/løsningene det søkes penger til. Søknadene må videre inneholde en plan for hvordan ny kunnskap eller teknologi skal tas i bruk etter endt prosjekt for å skape miljøeffekt, inkl. hvem som vil være brukergruppe og hvem som er tenkt å finansiere implementering/drift av resultatet/løsningen.

Hva kan man ikke søke støtte til?

 • Teknologi for innsamling av plast fra havoverflaten utenom kystnære områder prioriteres ikke i denne runden.
 • Det gis ikke støtte til drift av eksisterende teknologiske løsninger.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 15 millioner kroner lyses ut fordelt på ca. 10 prosjekter.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle et eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål
 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 3 år
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk
 • For søkere som går videre til å levere full søknad stilles det krav til at aktør svarer på en egenerklæring, dersom følgende gjelder for prosjektet:

Særskilte krav for utlysningen Teknologi for renere hav

 • Teknologi for innsamling av plast fra havoverflaten utenom kystnære områder prioriteres ikke denne runden.
 • Utover dette gjelder avgrensningene som er gjort under “Om dette tematiske området” ovenfor.
 • Minst 30 prosent av det totale prosjektbudsjettet må finansieres ved hjelp av andre midler enn det som eventuelt tildeles fra Handelens Miljøfond. Dette må komme frem i prosjektbudsjettet.

Se også generelle søknadskrav her.

Viktige datoer

 • Juni: Lansering av utlysningen og søknadsskjema
 • 11. september kl 13.00 (CEST): Frist for å sende inn en kort forenklet skissesøknad
 • 26. september: Utvalgte søkere inviteres til å skrive en full søknad
 • 23. oktober kl 23.59 (CEST): frist full søknad
 • Svar på søknad kommer innen 16. desember

Nyttig informasjon for alle søkere finner dere her.

Medlemmer fagkomité for utlysningen Teknologi for renere hav

 • Bård Aarbakke fra Fiskeridirektoratet
 • Alf Ring Kleiven fra Havforskningsinstituttet
 • Arne Fredheim fra Sintef Ocean
 • Marte Tyldum fra Kongsberg Maritime