Frivillig rydding

I 2023 lyser vi ut opp til 40 millioner til frivillig rydding. Søknadsfristen er nå ute. Svar på søknad kommer i desember.

© Bjørn Heidenstrøm

Søker du ryddemidler for å gi inntekter til klubbkassa?

Handelens Miljøfond oppfordrer idrettslag og foreninger til å søke om å rydde i sitt nærmiljø som en alternativ dugnadsform til lodd- og artikkelsalg. Ved å ha ryddedugnad får man både en forståelse av forsøplingens påvirkning, og gjør en reell positiv forskjell i sitt nærmiljø - uten å bidra til økt overforbruk av sokker/mikrofiberkluter og økonomisk belastning på husholdningene.

Denne utlysningen retter seg særlig mot frivillig rydding, men det er åpent for at det også kan søkes om midler til forebyggende tiltak der dette gjennomføres i kombinasjon med ryddeaktiviteter. Hovedfokuset til utlysningen er ryddeaktiviteter med prosjektsøknader som innebærer:

Mindre og/eller lokale ryddetiltak av plastforsøpling

 • Motivasjonsmidler til dugnader i forbindelse med ryddeaktiviteter, for eksempel mat og symbolsk godtgjørelse til skoleklasser og lignende
 • Organisering av ryddeaksjoner med et tydelig sosialt aspekt: for eksempel kompensasjon og/eller lønn til ryddere som er engasjert som en del av et rehabiliteringsprogram
 • Organisering og gjennomføring av ryddeaksjoner, på land og havbunn inkl:
 • Administrasjon: Selv om ryddearbeidet i frivillig rydding er ulønnet, krever frivillig arbeid i noen tilfeller koordinering og mobilisering hos organiserende virksomhet, som kan være lønnet, for eksempel i regi av natur- og miljøorganisasjoner
 • Ryddeutstyr og transport av ryddere

Forebyggende tiltak i kombinasjon med ryddetiltak

 • Forebyggende tiltak som foredrag, informasjonsarbeid, kartlegging, folkeforskning, følgeforskning, kunst- og kulturarrangementer eller lignende kan støttes, om tiltaket skjer i kombinasjon med rydding
 • Prosjekter der ryddeaktivitet er hovedfokus, vil prioriteres

Støtte til rydding av plastforsøpling etter uværet "Hans"

I lys av den nylige skaden forårsaket av uværet "Hans", ønsker Handelens Miljøfond å støtte frivillige tiltak for å rydde opp i plastforsøplingen i berørte områder. Vi forstår betydningen av umiddelbar handling og vil derfor behandle disse søknadene med høyeste prioritet.

Ved innsending av søknad:

 • Vennligst husk å krysse av for "Uværet Hans" i søknadskjemaet, slik at din søknad raskt kan identifiseres og prioriteres.

Vurderingskriterier

Alle søknader vurderes etter fire vurderingskriterier, der alle kriterier vektes likt.

 1. Prosjektets kvalitet

  Kvaliteten på de foreslåtte tiltakene, aktivitetene og metodene. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende (innovativt), realistisk og godt fundert i kunnskap og erfaring.

 2. Miljøeffekt

  Potensialet for å redusere plastens negative miljøeffekter på kort og lengre sikt. I hvilken grad prosjektet kan levere gode løsninger og effekter. Planer for spredning av resultater, kunnskap og konkrete løsninger som utvikles i prosjektet.

 3. Gjennomføring

  Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk. I hvilken grad prosjektet er organisert godt med riktig kompetanse i prosjektgruppen og samarbeidspartnere.

 4. Faglige prioriteringer

  I hvilken grad prosjektet svarer på faglige prioriteringer i Handelens Miljøfond.

Hvem kan søke?

Private og offentlige virksomheter registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt (registreringsnummer (CRN) eller tilsvarende nummer som bekrefter virksomhetens eksistens), eksempelvis aksjeselskaper, NGO-er, stiftelser, forskningsmiljøer og ideelle eller frivillige organisasjoner, kan søke.

Søker er prosjekteier, og kan gjerne inkludere andre virksomheter som prosjektpartnere. Tildelte midler utbetales til prosjekteier som Handelens Miljøfond inngår prosjektavtale med. Dette betyr at vi kun tildeler midler til én aktør, som vil være ansvarlig for videre utbetaling til ev. underleverandører og for gjennomføring av prosjektet iht. søknad.

Hva kan man ikke søke støtte til?

 • Profesjonelle ryddeaksjoner, på land eller i havet, der mannskap eller ryddere lønnes for arbeidet, der organiserende virksomhet har arbeidsgiveransvar for rydderne etter arbeidsmiljølovens § 2-2. Dette inkluderer innhenting av vrakbåter, rydding av kaianlegg og rydding under vann.

 • Transport og håndtering av avfall, i de tilfeller der avfallsselskapet dekker dette

 • Det prioriteres ikke å støtte rydding i områder som er omfattet av Rydd Norge-programmet. Områder som omfattes av programmet vil man få mer informasjon om her.

 • Forebyggende tiltak som ikke er koblet til ryddeaktivitet.

 • Utvikling av undervisningsmateriell

 • Handelens Miljøfond forutsetter at man ikke søker om midler til samme aktiviteter fra andre støtteordninger, som for eksempel Hold Norge Rent og deres refusjonsordning. Vi har dialog med andre støtteordninger for å koordinere tildelinger.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Man kan søke om maks 500 000 kroner per søknad. Totalt ligger utlysningens ramme på 40 millioner kroner

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle et eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål
 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens prioriteringer
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 1 år
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk
 • Maksimal søknadssum for denne utlysningen er 500 000 kroner

Rutine for søknadsbehandling

 1. Vurdering av søknader

  Søknadene vurderes av administrasjonen i Handelens Miljøfond.

 2. Behandling

  Søknader behandles etter fire vurderingskriterier

 3. Beslutning

  Endelig beslutning om tildeling fattes av administrasjonen i Handelens Miljøfond.

 4. Svar på søknad

  Svar på søknad kommer per e-post.

Hva kreves av deg som tilskuddsmottaker?

Regnskap og krav til revisjon

 • Det skal utarbeides et endelig prosjektregnskap for hele prosjektperioden som en del av sluttrapporteringen.

 • For tildelinger over 250 000, opp til og med 500 000 kroner, skal revisor kontrollere prosjektregnskapet ved å avgi en erklæring i henhold til ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger.

 • Kostnader knyttet til bruk av ekstern revisor påløper prosjektet og skal budsjetteres for i søknad.

Rapportering

 • Alle mottakere skal levere sluttrapport i etterkant av prosjektets avslutning.

 • Rapportering foregår digitalt, og tilskuddsmottaker vil gjøres kjent med krav for rapportering på oppstartsmøtet.

Viktig

Støtte fra Handelens Miljøfond kan brukes som egenfinansiering ved søknader hos andre støtteordninger.

En tildeling vil inkludere eventuelle avgifter, herunder merverdiavgift. Midlene tildeles som en gave.

Handelens Miljøfond vurderer at gavetildelinger normalt ikke er mva-pliktig, men det er tjenesteyter (altså mottaker) som er ansvarlig for at mva-regelverket overholdes, så dette må mottaker vurdere på selvstendig grunnlag. Handelens Miljøfond kan ikke faktureres eller på annen måte belastes for merkostnader i tilfeller der søker har feiltolket mva-regelverket i deres søknad om støtte. Søker må selv avklare med egen revisor om en tildeling vil være mva-pliktig eller ikke.

Handelens Miljøfond følger en streng habilitets- og taushetserklæring. Les erklæringene her. Merk at informasjonen i søknaden vil kunne deles konfidensielt med andre finansieringsaktører (som Senter mot marin forsøpling og Sparebankstiftelsen) i forbindelse med søknadsbehandling der dette er relevant. Dette for å sikre god og effektiv behandling, samt god bruk av midler.

Viktige datoer

 • 21. august: Lansering av utlysningen og søknadsskjema
 • 1. november kl 23:59 (CEST): Frist for å sende inn søknad
 • Søkere får svar i løpet av desember 2023.

Utlysningen åpner opp igjen på nyåret 2024. Mer informasjon kommer.

Har du spørsmål?

Send oss en e-post om det er noe vi kan hjelpe deg med, på post@handelensmiljofond.no

Les om prosjekter vi har støttet tidligere her!