Økonomi: Timesatser og krav til revisjon

Under følger føringer for budsjettering av timesatser i prosjektsøknaden, samt terskelverdier for revisjon av tildelinger.

Timesatser – personalkostnader og kjøp av tjenester

Ved utfylling av søknad om tildeling av midler fra Handelens Miljøfond er det lagt følgende føringer for budsjettering av personalkostnader og kjøp av tjenester:

  • Timesatsen kan ikke overstige 1 100 kroner for personalkostnader. Det forventes at timesatsen gjenspeiler arbeidserfaring og lønn. Det godkjennes inntil 1 850 timer per år, per årsverk.
    • Timesatsen beregnes med formelen:
      Timesats [kr/time] = Årslønn [kr/år] x 1,4 / 1850 [timer/år]

    • Faktoren 1,4 skal dekke overhead og sosiale kostnader.

  • Ved kjøp av tjenester kan timesatsen overstige 1 100 kroner. Timesatsen skal synliggjøres i budsjettet.

Alle prosjekter skal levere et budsjett for prosjektet i søknaden, og prosjektregnskap i sluttrapporten.

Terskelverdier for revisjon

Tildelinger over 350 000 kroner til og med 1 000 000 kroner skal i tillegg levere en erklæring fra statsautorisert revisor med “Avtalte kontrollhandlinger” i overensstemmelse med ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger.

Tildelinger over 1 000 000 kroner skal levere en erklæring fra statsautorisert revisor med revisjon av prosjektregnskapet i henhold til ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling.

Kostnader som er knyttet til bruk av revisor påløper prosjektet og må budsjetteres for.

Veileder for prosjektregnskap og -revisjon: Klikk her

Trenger du å finne en revisor? Da kan denne lenken være nyttig: https://revisorforeningen.no/om-revisjon/finn-en-revisor1/