Utlysning Sirkulær plastøkonomi

Fristen for å levere inn søknad i årets sirkulærutlysning er ute for i år. Følg med på nettside og nyhetsbrev for å få informasjon om når vi lyser ut midler igjen.

Utlysningen skal i hovedsak bidra til en norsk sirkulær plastøkonomi med lave utslipp. Det er også mulig å søke om støtte til prosjekter utenfor Norge, gitt at det er en overføringsverdi til det norske plastsystemet.

Handelens Miljøfond ønsker å støtte ambisiøse prosjekter som bidrar til å endre det norske plastsystemet, og som kan vise til et særlig potensiale for skalering, gjerne på industrielt nivå.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Den økonomiske rammen på utlysningen er på 50 millioner kroner.

Utlysningen retter seg mot prosjekter som bidrar til:

 • Reparasjon og ombruk av produkter

 • Mindre bruk av plast med smart design og/eller økt levetid av produkter

 • Nye forretningsmodeller som bidrar til å dele og/eller sørger for ombruk av produkter og emballasje

 • Substitusjon: Erstatte plast med alternative materialer

 • Økt bruk av resirkulert plast

 • Teknologisk utvikling: Sporing og merking, sorterings- og gjenvinningsteknologi

 • Gjenvinning i lukkede kretsløp

Vurderingskriterier

Søknaden vil vurderes etter fire vurderingskriterier, der alle kriterier vektes likt på en skala fra 1-7:

 • Prosjektets kvalitet

  Kvaliteten på de foreslåtte tiltakene, aktivitetene og metodene. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende (innovativt), realistisk og godt fundert i kunnskap og erfaring.

 • Miljøeffekt

  Potensialet for å redusere plastens negative miljøeffekter på kort og lengre sikt. I hvilken grad prosjektet kan levere gode løsninger og effekter. Planer for spredning av resultater, kunnskap og konkrete løsninger som utvikles i prosjektet.

 • Gjennomføring

  Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk. I hvilken grad prosjektet er organisert godt, med riktig kompetanse i prosjektgruppen og samarbeidspartnere.

 • Faglige prioriteringer

  I hvilken grad prosjektet svarer på faglige prioriteringer i Handelens Miljøfond.

Hvem kan søke?

Private og offentlige virksomheter registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt (registreringsnummer (CRN) eller tilsvarende nummer som bekrefter virksomhetens eksistens), eksempelvis aksjeselskaper, NGO-er, stiftelser, forskningsmiljøer og ideelle eller frivillige organisasjoner, kan søke.

Søker er prosjekteier, og kan gjerne inkludere andre virksomheter som prosjektpartnere. Tildelte midler utbetales til prosjekteier som Handelens Miljøfond inngår prosjektavtale med. Dette betyr at vi kun tildeler midler til én aktør, som vil være ansvarlig for videre utbetaling til ev. underleverandører og for gjennomføring av prosjektet iht. søknad.

Hva kan man ikke søke støtte til?

 • Ren drift:
  • Utvikling og testing av løsninger og teknologi kan støttes, men ikke driften av løsningen når den er ferdig utviklet.

  • Plasthåndtering i etablerte avfalls- og gjenvinningsstrømmer.

 • Tiltak og aktiviteter som er gjennomført tilbake i tid støttes ikke. Se punktet ‘Viktige datoer’ for informasjon om når dere får beskjed om ev. tildeling - aktiviteter det søkes om midler til bør ikke foreligge før dette.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle Handelens Miljøfonds formål om å bidra til redusert plastbruk og en sirkulær plastøkonomi.

 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt.

 • Søker må sende elektronisk søknad i prosjektportalen.

 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 3 år.

 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes.
  • Søker skal benytte Handelens Miljøfond budsjettmal, tilgjengelig i søknadsskjemaet.

 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk.

 • Eventuelle tidligere inngåtte avtaler med Handelens Miljøfond er overholdt.

 • Minst 30 prosent av det totale prosjektbudsjettet må finansieres ved hjelp av andre midler enn det som eventuelt tildeles fra Handelens Miljøfond. Dette må komme frem i et prosjektbudsjett.

  Med annen finansiering menes egne timer eller penger, private investorer og offentlige eller private støtteordninger som Innovasjon Norge og Sparebankstiftelsen. Det er ikke et krav, men vil vurderes som positivt om søker går inn med egne midler fremfor kun eksterne midler.

 • Dersom minst ett av punktene nedenfor gjelder for prosjektet, stiller søknadsskjema krav til at søker svarer på ytterligere spørsmål:
  • Søknadsbeløpet er større enn 5 millioner kroner.

  • Landet er oppført i EU Sanctions Map. Det kan ikke søkes om støtte til prosjekter i land som står oppført på sanksjonslisten til EU/FN med mindre det kan dokumenteres gjennom utvidet egenerklæring at prosjektets midler eksempelvis ikke går til sanksjonerte personer.

  • Landet er omtalt i norske myndigheters tabell ‘Gjeldende sanksjoner og tiltak’.

Landet har lavere score enn 40 i Transparency Internationals Corruption Perceptions Index.

Rutine søknadsbehandling

 1. Vurdering av skisse

  Skisse-søknadene vurderes av administrasjonen i Handelens Miljøfond.

 2. Vurdering av skisser

  Søknader behandles etter fire vurderingskriterier og de beste inviteres til å levere en full søknad. Søker får tilbakemelding når den administrative beslutningen er fattet med avslag eller invitasjon til å sende full søknad gjennom prosjektportalen.

 3. Vurdering av fulle søknader

  Vurderes av administrasjonen i Handelens Miljøfond og utvalgte eksterne eksperter. Ekspertene velges spesielt for den aktuelle søknaden. Ekspertene har signert habilitets- og taushetserklæring.

 4. Søknadsbehandling

  Søknadsbehandlingen varierer noe i henhold til søknadssum*.

*Søknadsbehandling ved ulike søknadsummer

 • For søknader opp til og med 500 000 kroner: søknad behandles av administrasjonen (ekstern ekspert kan involveres om administrasjon ser det som nyttig).

 • For søknader over 500 000 kroner, til og med 1 million kroner: minst én ekspert skal involveres i behandlingen.

 • For søknader over 1 million kroner skal minst to eksterne eksperter involveres i behandlingen.Hva kreves av deg som tilskuddsmottaker?

Rapportering

 • Tilskuddsmottakere blir bedt om å sende inn en kort statusrapport før hver prosjektutbetaling.

 • Flerårige prosjekter skal levere årsrapport.

 • Alle mottakere skal levere sluttrapport i etterkant av prosjektets avslutning.

 • Rapportering foregår digitalt, og tilskuddsmottaker vil gjøres kjent med krav for rapportering på oppstartsmøtet.


Regnskap og revisjon

 • Det skal utarbeides et endelig prosjektregnskap for hele prosjektperioden som en del av sluttrapporteringen.

 • For tildelinger over 250 000 kroner til og med 1 million kroner skal revisor kontrollere prosjektregnskapet ved å avgi en erklæring i henhold til ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger.

 • For tildelinger over 1 million kroner skal revisor kontrollere prosjektregnskapet for hele prosjektperioden gjennom en ordinær revisjon i tråd med ISA 805.

Kostnader knyttet til bruk av revisor påløper prosjektet og skal budsjetteres for i søknad.

Disse kravene og andre vil bli presentert og gjennomgått på oppstartsmøte, for prosjekter som mottar finansiering.

Viktig

Støtte fra Handelens Miljøfond kan brukes som egenfinansiering ved søknader hos andre støtteordninger.

En tildeling vil inkludere eventuelle avgifter, herunder merverdiavgift. Midlene tildeles som en gave.

Handelens Miljøfond vurderer at gavetildelinger normalt ikke er mva-pliktig, men det er tjenesteyter (altså mottaker) som er ansvarlig for at mva-regelverket overholdes, så dette må mottaker vurdere på selvstendig grunnlag. Handelens Miljøfond kan ikke faktureres eller på annen måte belastes for merkostnader i tilfeller der søker har feiltolket mva-regelverket i deres søknad om støtte. Søker må selv avklare med egen revisor om en tildeling vil være mva-pliktig eller ikke.


Handelens Miljøfond følger en streng habilitets- og taushetserklæring. Les erklæringene her. Merk at informasjonen i søknaden vil kunne deles konfidensielt med andre finansieringsaktører (som Senter mot marin forsøpling og Sparebankstiftelsen) i forbindelse med søknadsbehandling der dette er relevant. Dette for å sikre god og effektiv behandling, samt god bruk av midler.

Viktige datoer

 • 1. juni: Lansering av utlysningen og søknadsskjema
 • 1. september kl 23.59 (CEST): Frist for å sende inn en kort forenklet skissesøknad
 • 25. september: Utvalgte søkere inviteres til å skrive en full søknad
 • 13. oktober kl 23.59 (CEST): frist full søknad
 • Svar på søknaden kommer tidlig desember

Har du spørsmål?


Send oss en e-post om det er noe vi kan hjelpe deg med, på post@handelensmiljofond.no