Frivillig rydding

I 2023 lyser vi ut mer enn 30 millioner til frivillig ryddig, og første utlysning har frist 28. april. Les mer og søk her!

© Bjørn Heidenstrøm

Denne utlysningen retter seg særlig mot frivillig rydding, men det er åpent for at det også kan søkes om midler til forebyggende tiltak der dette gjennomføres i kombinasjon med ryddeaktiviteter. Hovedfokuset til utlysningen er ryddeaktiviteter med prosjektsøknader som innebærer:

Mindre og/eller lokale ryddetiltak av plastforsøpling

 • Motivasjonsmidler i forbindelse med ryddeaktiviteter, for eksempel mat og symbolsk godtgjørelse til skoleklasser og lignende
 • Organisering av ryddeaksjoner med et tydelig sosialt aspekt: for eksempel kompensasjon og/eller lønn til ryddere som er engasjert som en del av et rehabiliteringsprogram
 • Organisering og gjennomføring av ryddeaksjoner, på land og havbunn inkl:
  • Administrasjon: Selv om ryddearbeidet i frivillig rydding er ulønnet, krever frivillig arbeid i noen tilfeller koordinering og mobilisering, hos organiserende virksomhet, som kan være lønnet, for eksempel i regi av natur- og miljøorganisasjoner
  • Ryddeutstyr

Forebyggende tiltak i kombinasjon med ryddetiltak

 • Forebyggende tiltak som foredrag, informasjonsarbeid, kartlegging, folkeforskning, følgeforskning, kunst- og kulturarrangementer eller lignende kan støttes, om tiltaket skjer i kombinasjon med rydding
 • Prosjekter der ryddeaktivitet er hovedfokus, vil prioriteres

Vurderingskriterier

Alle søknader vurderes etter fire vurderingskriterier, der alle kriterier vektes likt.

 1. Prosjektets kvalitet

  Kvaliteten på de foreslåtte tiltakene, aktivitetene og metodene. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende (innovativt), realistisk og godt fundert i kunnskap og erfaring.

 2. Miljøeffekt

  Potensialet for å redusere plastens negative miljøeffekter på kort og lengre sikt. I hvilken grad prosjektet kan levere gode løsninger og effekter. Planer for spredning av resultater, kunnskap og konkrete løsninger som utvikles i prosjektet.

 3. Gjennomføring

  Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk. I hvilken grad prosjektet er organisert godt med riktig kompetanse i prosjektgruppen og samarbeidspartnere.

 4. Faglige prioriteringer

  I hvilken grad prosjektet svarer på faglige prioriteringer i Handelens Miljøfond.

Hva kan man ikke søke støtte til?

 • Profesjonelle ryddeaksjoner, på land eller i havet, der mannskap eller ryddere lønnes for arbeidet, der organiserende virksomhet har arbeidsgiveransvar for rydderne etter arbeidsmiljølovens § 2-2. Dette inkluderer innhenting av vrakbåter, rydding av kaianlegg og rydding under vann.
 • Støtte til aktiviteter som dekkes av refusjonsordningen til Hold Norge Rent.
  • Transport av ryddere
  • Transport og håndtering av avfall, i de tilfeller der avfallsselskapet dekker dette
 • Det prioriteres ikke å støtte rydding i områder som er omfattet av Rydd Norge-programmet. Områder som omfattes av programmet vil man få mer informasjon om her.
 • Forebyggende tiltak som ikke er koblet til ryddeaktivitet.
 • Utvikling av undervisningsmateriell.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 30 millioner kroner lyses ut under denne utlysningen.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle et eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål
 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens prioriteringer
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 1 år
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk
 • Maksimal søknadssum for denne utlysningen er 500 000 kroner

Rutine for søknadsbehandling

 1. Vurdering av søknader

  Søknadene vurderes av administrasjonen i Handelens Miljøfond.

 2. Behandling

  Søknader behandles etter fire vurderingskriterier

 3. Beslutning

  Endelig beslutning om tildeling fattes av administrasjonen i Handelens Miljøfond.

 4. Svar på søknad

  Svar på søknad kommer per e-post.

Regnskap og krav til revisjon

 • Det skal utarbeides et endelig prosjektregnskap for hele prosjektperioden som en del av sluttrapporteringen.
 • For tildelinger over 250 000, opp til og med 500 000 kroner, skal revisor kontrollere prosjektregnskapet ved å avgi en erklæring i henhold til ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger.
 • Kostnader knyttet til bruk av ekstern revisor påløper prosjektet og skal budsjetteres for i søknad.

Kostnader knyttet til bruk av ekstern revisor påløper prosjektet og skal budsjetteres for i søknad.

Viktige datoer

 • Mars: Lansering av utlysningen og søknadsskjema
 • 28. april kl 23:59 (CEST): Frist for å sende inn søknad
 • Søkere får svar i løpet av juni 2023
 • Utlysningen åpner opp igjen i august, med endelig søknadsfrist 1. november. Tilbakemelding gis i desember.

Les om prosjekter vi har støttet tidligere her!