Redusere plastforsøpling fra utendørs kunstgressbaner

Utlysningen er stengt for 2024. Ny utlysning åpnes igjen januar 2025 når nye 40 MNOK skal deles ut.
Abonner på vårt nyhetsbrev her for å få varsel om gjenåpningen av utlysningen rett i e-postkassen.

Om utlysningen

Gummigranulat fra utendørs kunstgressbaner gir et årlig utslipp av mikroplast på ca. 1500 tonn*. Heldigvis finnes det gode løsninger som forhindrer dette. Handelens Miljøfond vil, i samarbeid med Norges Fotballforbund, støtte bygging av fysiske barrierer rundt kunstgressbaner.

Anleggseiere, både klubber og kommuner, kan søke om støtte. Klubber kan søke selv om de ikke er anleggseier, men må da ha en skriftlig samarbeidsavtale med anleggseier (lenke til mal).

*Kilde: Miljødirektoratet

Nøkkelinformasjon om utlysningen

 • Utlysningens ramme: 80 millioner kroner. 40 millioner deles ut i 2024, 40 millioner i 2025.
 • Prosjektets varighet: Søknader der tiltakene gjennomføres i løpet av 2024 prioriteres, men siste frist er innen utgangen av 2025
 • Krav til annen finansiering: Alle øvrige tiltakene som kreves i forskriften må oppfylles i kontraktsperioden
 • Løpende vurdering av søknader etter førstemann til mølla-prinsippet

Viktige datoer

1. mars

Offentliggjøring. Innsendte søknader vurderes fortløpende.

Stengte 16. mai

Ny utlysning åpnes igjen januar 2025 når nye 40 MNOK skal deles ut.

Faglige prioriteringer

Krav til den fysiske barrieren rundt anlegget


Støtten fra Handelens Miljøfond skal brukes til:

 • “En fysisk barriere rundt idrettsbanen som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen. Minst 20 centimeter av barrierens høyde, målt fra bakken, skal være tett” (forurensningsforskriftens§ 23A-4 a)
 • Høyere tett barriere har større miljøeffekt. Derfor kan det søkes om ekstra støtte til å bygge en tett barriere som er 40 cm eller høyere
 • Gummilist i underkant av barrieren (gjelder ikke betongkonstruksjoner/ringmur)

Hvor mye kan man søke om per bane?

 • 11er-baner:
  • Maksimalt 300 000 kroner for en tett barriere som er minimum 20 cm

  • Maksimalt 350 000 kroner for en tett barriere som er 40 cm eller høyere

 • 9er-baner: Maksimalt 150 000 kroner

 • 7er-baner: Maksimalt 100 000 kroner

Det kan søkes om støtte til tiltak på 1–5 baner per anleggseier. Systemet i søknadsportalen krever da en søknad per anlegg.

Det kan ikke søkes støtte til
 • tiltak som er gjennomført før dato for tildeling av støtte

 • andre tiltak enn fysisk barriere rundt idrettsbanen

 • fysisk barriere dersom kunstgressbanen har organisk innfyll

Krav for å søke


 • Banen må være bygd før 1. juli 2021, og ikke hatt en ombygging etter 2021
 • De andre tiltakene (veileder) i forurensningsforskriftens § 23A-4 (bokstav b og c) må være oppfylt eller oppfylles før det leveres sluttrapport:
  b:
  “løsninger for håndtering av drensvann og overvann som sikrer oppsamling av løst plastholdig fyllmateriale slik at dette ikke spres utenfor banen, og
  c: tiltak som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen via brukere av banen eller via anleggsmaskiner og annet utstyr som brukes ved vedlikehold og snørydding av banen
 • Prosjektet må være fullført senest innen utgangen av 2025
 • Det skal sendes inn før- og etterbilde i hhv. søknad og sluttrapport.
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret
 • Virksomhet og kontaktpersoner må registreres i prosjektportalen
 • Søknad må sendes inn gjennom prosjektportalen
 • Søker må oppgi estimert budsjett for arbeidet, f.eks. dokumentert med et tilbud
 • Søknad må skrives på norsk eller engelsk
 • Eventuelle tidligere inngåtte avtaler med Handelens Miljøfond må være overholdt
Rapportering og økonomi


Søkers plikter

Søker er prosjekteier. Søknaden kan gjerne inkludere andre virksomheter som prosjektpartnere. Tildelte midler utbetales kun til prosjekteier, som Handelens Miljøfond inngår prosjektavtale med. Prosjekteier er ansvarlig for videre utbetaling til ev. underleverandører for gjennomføring av prosjektet iht. søknad, og rapportering til Handelens Miljøfond.


Rapportering

Alle tilskuddsmottakere skal levere sluttrapport etter at prosjektet er avsluttet. Krav til sluttrapport:

 • Prosjektregnskap for hele prosjektperioden

 • Bilder av gjennomførte tiltak

 • Faktura fra entreprenør


Gavetildelinger og mva.

Støtte fra Handelens Miljøfond inkluderer eventuelle avgifter, herunder merverdiavgift. Midlene tildeles som en gave. Handelens Miljøfond vurderer at gavetildelinger normalt ikke er mva-pliktige, men det er mottaker som er ansvarlig for at mva-regelverket overholdes, så dette må mottaker vurdere på selvstendig grunnlag.


Handelens Miljøfond kan ikke faktureres eller på annen måte belastes for merkostnader i tilfeller der søker har feiltolket mva-regelverket i deres søknad om støtte. Søker må selv avklare med egen revisor om en tildeling vil være mva-pliktig eller ikke.


Behandling av søknaden


 • Innsendte søknader behandles, og støtte tildeles, løpende etter førstemann til mølla-prinsippet

 • Søker får svar på søknaden innen 3 uker

 • Søknaden vil vurderes av både Handelens Miljøfond og Norges Fotballforbund


Handelens Miljøfond ønsker å støtte prosjekter i alle landets fylker, og forbeholder seg derfor retten til å prioritere søknadene etter geografisk beliggenhet hvis nødvendig.

Behandling av søknaden følger en streng habilitets- og taushetserklæring. Les erklæringene her.