Vurdere søknader for Handelens Miljøfond?

Vi bruker eksterne eksperter i vurdering av søknader for å sikre uavhengige, kunnskaps- og erfaringsbaserte tildelinger. Vi er alltid interessert i å høre fra potensielle nye eksterne eksperter. Les mer og registrer din interesse her.

Diversitet i gruppen som behandler søknader styrker vår evne vår til å plukke ut de beste prosjektene. Ved å bruke eksterne eksperter som supplerer kompetansen i fondet, øker vi evnen til å vurdere styrker og svakheter ved både prosjektet og tilskuddsmottaker. Handelens Miljøfond benytter derfor eksterne eksperter til vårt fagutvalg.

Er du interessert i å være en ekstern ekspert i fagutvalg?

Da må du fylle ut dette registreringsskjemaet.

Vi vurderer søknader løpende, men styret i Handelens Miljøfond behandler og godkjenner sammensetningen av fagutvalget én gang i året. Om du har forslag til andre kandidater til fagutvalget, må du be dem registrere seg selv via skjemaet. Les mandatet for eksterne eksperter her.


Dette er vi ute etter

Handelens Miljøfond er ute etter eksterne eksperter som til sammen besitter et bredt spekter av kompetanse som møter kriteriene under. For å kvalifisere som ekstern ekspert må man besitte spisskompetanse og/eller bred erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene:

 1. Svært god kompetanse og kunnskap innenfor minst ett av våre tre faglige prioriteringer

 2. Internasjonal erfaring på plast/miljøområdet

 3. Prosjektledelse og prosjektgjennomføring

 4. FoU-arbeid

 5. Innovasjonsarbeid

 6. Erfaring med å behandle søknader om midler fra andre aktører, herunder det offentlige virkemiddelapparatet

 7. Erfaring med å skrive søknader om midler fra Handelens Miljøfond eller andre aktører

 8. Erfaring fra bransjer som er relevante for fondets arbeid


Videre vil fondet etterstrebe en bredde i:

 1. Kjønn og aldersspredning

 2. Geografisk spredning

 3. En kombinasjon av nye og erfarne medlemmer

 4. Type sektor/bransje som representeres

Fagutvalget skal dekke vårt samlede behov for kompetanse innenfor våre faglige prioriteringer.

Handelens Miljøfonds faglige prioriteringer:

1. Redusert poseforbruk og bærekraftige alternativer

2. Rydding og forebygging av forsøpling

3. Redusert plastbruk og sirkulær plastøkonomi

Fagutvalget vil benyttes til to formål

Løsning for dekking av kostnader

Dersom utvalgte medlemmer i fagutvalget ikke får sine kostnader dekket av arbeidsgiver, kan de fakturere Handelens Miljøfond for medgått tid til søknadsbehandling og deltagelse i eventuelle møter.