2019-12-02

Mangelfull avfallshåndtering og fattigdom er primære forsøplingskilder i Sør-Afrika

Handelens Miljøfond har gitt støtte til en pilotstudie om plastforsøpling og oppryddingsmuligheter i Sør-Afrika. Studien som er utført av Gehør og ecologIQ sammen med universitetene i Stellenbosch og Oslo,  peker på at mangelfull avfallshåndtering, fattigdom og mangel på arbeid er primære kilder til forsøpling i området.

- Tiltak for å løse plastforsøplingsproblemet må tilpasses til lokale forhold og kulturer. Studien gir viktig informasjon om hvilke områder Handelens Miljøfond bør være en pådriver og gi støtte for å gjøre en varig forskjell for miljøet i Sør-Afrika, sier Rasmus Hansson daglig leder i Handelens Miljøfond

Forsøplingskilder
Afrika har et stort forsøplingsproblem, og per i dag er det for lite kunnskap om hvordan dette kan løses på mest effektiv måte. Handelens Miljøfond har derfor gitt støtte til en pilotstudie for å undersøke muligheter for å rydde opp i plastforsøpling i områder i Sør-Afrika der behovet er størst og innsatsen monner mest. Studien er utført av Gehør og ecologIQ, i samarbeid med universitetene i Stellenbosch og Oslo. 

Studien finner særlig to kilder til forsøplingsproblemet: mangelfull avfallshåndtering og fattigdom. Afrika har generelt en dårlig avfallshåndtering og et lite etablert system for dette. Søppelet kastes enten på tilfeldige steder eller på spesifikke hauger i naturen, også kalt ukontrollert og kontrollert dumping. Forsøplingen i Sør-Afrika er i stor grad forbundet med fattigdom og mangel på arbeid, og forsøplingen er størst i fattige slumområder uten tilstrekkelige løsninger for innsamling av avfall. Plastforsøplingen fra disse områdene skylles ut i elver og havet i forbindelse med regnskyll. Dette bekreftes også med plasten som finnes på strendene som har et tydelig preg av opphav fra lokale landbaserte kilder. 

Løsning: innrette initiativer som skaper økonomisk incentiv
Studien illustrerer viktigheten med å etablere og opprettholde gode avfallsløsninger i slumområdene, og som kan bli mest mulig selvfinansierende over tid. Derfor bør nye initiativer som bekjemper plastforsøpling innrettes på en måte som både skaper jobber og gir langsiktige økonomiske incentiv til å opprettholde avfallsinnsamling.

- Pilotstudien gir et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne etablere langsiktige opprydningsprosjekter for plast i områder uten tilstrekkelig infrastruktur. Vi har som mål å bygge videre på dette arbeidet for å etablere kostnadseffektive opprydningsprosjekter der det monner som mest. Vi håper også at våre erfaringer kan tas i bruk av andre, sier Gunnar Grini, prosjektleder i Gehør. 

Les mer om pilotstudien her: www.gehor.no/prosjekter