Tilbake til nyhetsoversikten

Vil du rydde vassdrag i Vestland?

Vi skal i gang med et pilotprosjekt for rydding av vassdrag i Vestland, og søker etter ryddeaktører.

Publisert: 13.februar, 2023
Sist oppdatert: 22.februar, 2023

Bilde fra Midtbygdavassdraget, Liavatnet, Åsane. Foto: Gudrun Fatland

Fire elver i Vestland fylke skal ryddes gjennom pilotprosjektet. Elvene prioriteres fordi reiseveien for det marine avfallet i elver på Vestlandet ofte er kort før det ender i havet. Det er Handelens Miljøfond som har etablert prosjektet, og Bergen og Omland Friluftsråd vil administrere prosjektet med midler i fra Handelens Miljøfond.

Det er mulig å levere tilbud på en eller flere av de fire utlyste ryddeområdene. Det er kun de prioriterte elvene og vassdragene i denne piloten som det kan søkes om å rydde i dette oppdraget.

Det er viktig å rydde makroplasten mens den enda er synlig, stor, håndterbar og enkel å rydde, før den entrer havet.

Prosjekteier står fritt til å velge hvem som skal rydde de ulike områdene, så pris per ryddeområde må være uavhengig av hverandre.

Skånsom rydding

Områdene som utlyses skal ryddes rent for synlig marin forsøpling. Arbeidet er avgrenset til makroplast over 2,5 cm og det skal i utgangspunktet ikke graves i jordsmonnet, selv om det kan være plastavfall også her. All rydding skal foregå på en måte som ivaretar hensyn til natur og dyreliv, inkludert hekkende fugl i og utenfor naturreservat. Gjennomføring av oppdraget skal skje i henhold til gjeldende regelverk som naturmangfoldloven og forurensingsloven.

Følgende elver skal ryddes

  • Storelva, Tveitelva (Omvikedalen)
  • Dalaelva, deler av Midbygdavassdraget
  • Deler av Apeltunvassdrag
  • Deler av Etnevassdraget

Les mer om ryddeoppdraget og se konkurransegrunnlag her.

Frist for å levere inn tilbud er 02.03.23