Mobilisering til frivillig rydding

Utlysningen er stengt.
Abonner på vårt nyhetsbrev her for å få varsel om gjenåpningen av utlysningen rett i e-postkassen.

Om utlysningen

Utlysningen skal bidra til å opprettholde og øke den frivillige ryddingen av plastforsøpling i Norge. Målet er å mobilisere til større aksjoner, som skaper engasjement på tvers av frivilligheten, næringslivet og offentlige aktører.

Alle virksomheter som organiserer frivillige ryddere av plastforsøpling, kan søke om støtte.

Nøkkelinformasjon om utlysningen

 • Utlyst ramme: Ca. 15 millioner kroner
 • Prosjektstørrelse: Kun unntaksvis større enn 2 millioner kroner
 • Prosjektets varighet: Inntil 2 år etter tildeling

Viktige datoer

1. mars

Offentliggjøring

22. mars

kl. 16:00 (CEST) Frist for søknad

Senest 30. april

Svar på søknaden (tildeling/avslag)

Det er mulig å søke om støtte til

 • Arbeidstimer til planlegging og organisering av større ryddeaksjoner med frivillige
 • Mindre kostnader til markedsføring for å mobilisere til rydding
 • Transport og håndtering av avfall, når dette ikke dekkes av refusjonsordningen som administreres av Hold Norge Rent (kun marint avfall), andre ordninger eller aktører
 • Mat på ryddeaksjonene, inntil 50 kroner per rydder og dag
 • Ved mobilisering av skoleelever i skoletiden, kan det søkes om inntil 200 kroner per elev og dag i motivasjonsmidler

Søknadene vil prioriteres basert på antall deltakere og ryddetimer som mobiliseres fra frivilligheten, næringslivet og offentlige sektor til rydding av plastforsøpling. Søker må vise tilstrekkelig kompetanse til å planlegge rydding som overholder ferdselsforbud og ikke er til skade for natur og dyreliv, se rapport fra BirdLife.

Registrering av ryddeaksjoner

Planlagte ryddeaksjoner må registreres riktig i ryddenorge.no, se videoen under “Registrere funn” på siden “Slik bruker du Rydde”. Aksjonene må merkes med ryddeknaggen “mobiliseringhmf”, og aksjonskodene skrives inn i søknadsskjemaet.

Resultatene av ryddeaksjonene skal registreres i ryddenorge.no, se videoen under “Registrere funn” på siden “Slik bruker du Rydde”. Detaljert funnregistrering for hele dugnaden/ryddeaksjonene er ikke et krav, men gjør det hvis mulig.

Ved mobilisering til frivillig rydding av ytre kyst, må det sjekkes av at planlagte områder ikke omfattes av Rydd Norge-programmet. Åpne Rent hav, klikk på temalagsgruppen «Rydd Norge» og velg temalaget «Rydd Norge – Prioriterte områder». Da vises alle områdene vi har planlagt å rydde i de nærmeste 5 årene.

Det kan ikke søkes støtte til
 • Lønn til frivillige, med unntak av motivasjonsmidler til elever som rydder i skoletiden
 • Planlegging og organisering av rydding under vann
 • Planlegging og organisering av innhenting av vrakbåter
 • Holdningsskapende arbeid utover selve ryddeaktiviteten

Det kan ikke søkes om støtte fra både Mobilisering til frivillig rydding og Plastdugnaden.

Krav for å søke
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret.

 • Virksomhet og kontaktpersoner må registreres i prosjektportalen.

 • Søknad må sendes inn gjennom prosjektportalen.

 • Økonomi (mer informasjon her)
  • Regler for timesatser ved beregning av utgifter i prosjektet

  • Revisjon, inkl. terskelbeløp og veileder til søkers revisor

 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og beskrive hvordan midlene skal brukes.

 • Søknad må skrives på norsk eller engelsk.

 • Eventuelle tidligere inngåtte avtaler med Handelens Miljøfond må være overholdt.

 • Dersom minst ett av punktene nedenfor gjelder for prosjektet, vil søknadsskjemaet kreve at søker svarer på ytterligere spørsmål:
Rapportering og økonomi

Søkers plikter

Søker er prosjekteier. Søknaden kan gjerne inkludere andre virksomheter som prosjektpartnere. Tildelte midler utbetales kun til prosjekteier, som Handelens Miljøfond inngår prosjektavtale med. Prosjekteier er ansvarlig for videre utbetaling til eventuelle underleverandører, for gjennomføring av prosjektet iht. søknad, og rapportering til Handelens Miljøfond.

Rapportering

 • Tilskuddsmottaker skal sende inn en kort statusrapport før hver prosjektutbetaling.
 • Flerårige prosjekter skal levere årsrapport.
 • Alle tilskuddsmottakere skal levere sluttrapport etter at prosjektet er avsluttet.
 • All rapportering gjøres i prosjektportalen.


Regnskap og revisjon

 • Alle prosjekter skal levere prosjektregnskap for hele prosjektperioden som en del av sluttrapporteringen.
 • For tildelinger over 350 000 kroner til og med 1 million kroner skal tilskuddsmottakers revisor kontrollere prosjektregnskapet ved å avgi en erklæring i henhold til ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Se veileder for mer informasjon.
 • For tildelinger over 1 million kroner skal tilskuddsmottakers revisor kontrollere prosjektregnskapet for hele prosjektperioden gjennom en ordinær revisjon i tråd med ISA 805. Se veileder for mer informasjon.
 • Kostnader knyttet til bruk av revisor påløper prosjektet og skal budsjetteres for i søknad.


Gavetildelinger og mva.

 • Støtte fra Handelens Miljøfond kan brukes som egenfinansiering ved søknader hos andre støtteordninger.
 • Støtte fra Handelens Miljøfond inkluderer eventuelle avgifter, herunder merverdiavgift. Midlene tildeles som en gave.
 • Handelens Miljøfond vurderer at gavetildelinger normalt ikke er mva-pliktig, men det er mottaker som er ansvarlig for at mva-regelverket overholdes, så dette må mottaker vurdere på selvstendig grunnlag. Handelens Miljøfond kan ikke faktureres eller på annen måte belastes for merkostnader i tilfeller der søker har feiltolket mva-regelverket i deres søknad om støtte. Søker må selv avklare med egen revisor om en tildeling vil være mva-pliktig eller ikke.


Behandling av søknaden

Søknaden behandles konfidensielt


Behandling av søknaden følger en streng habilitets- og taushetserklæring. Les erklæringene her. Merk at informasjonen i søknaden vil kunne deles konfidensielt med andre finansieringsaktører (som Miljødirektoratet og Sparebankstiftelsen) i forbindelse med søknadsbehandling der det er relevant. Dette for å sikre god og effektiv behandling, samt hensiktsmessig bruk av midler.


Utvalgte eksperter fra HMFs Fagutvalg og Styret kan få tilgang til søknaden når den vurderes og styrebehandles. I søknadsskjemaet kan søker oppgi navnet på personer og virksomheter de mener er inhabile, og dermed ikke skal få tilgang til søknaden.

Rutine for søknadsbehandling

 • Vurdering av søknad: Minst to ansatte i Handelens Miljøfond vurderer søknaden. I tillegg brukes eksterne eksperter med relevant kunnskap:
  • Søknader opp til og med 500 000 kroner: Ekstern ekspert involveres kun hvis administrasjonen vurderer at det er nødvendig.

  • Søknader over 500 000 kroner, til og med 1 million kroner: Minst én ekstern ekspert vurderer søknaden.

  • Søknader over 1 million kroner: Minst to eksterne eksperter vurderer søknaden.

 • Vedtak: Administrasjonen i Handelens Miljøfond sammenstiller egne og eksterne eksperters vurderinger, og legger frem anbefalte tildelinger for styret, som fatter endelig vedtak.

Vurderingskriterier

Søknaden vil vurderes etter fire kriterier, der alle kriteriene vektes likt på en skala fra 1–7:

 • Prosjektets kvalitet
  Kvaliteten på de foreslåtte tiltakene, aktivitetene og metodene. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende (innovativt), realistisk og godt fundert i kunnskap og erfaring.

 • Miljøeffekt
  Potensialet for å redusere plastens negative miljøeffekter på kort og lengre sikt. I hvilken grad prosjektet kan levere gode løsninger og effekter. Planer for spredning av resultater, kunnskap og konkrete løsninger som utvikles i prosjektet.

 • Gjennomføring
  Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk. I hvilken grad prosjektet er organisert godt, med riktig kompetanse i prosjektgruppen og samarbeidspartnere.

 • Faglige prioriteringer
  I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens faglige prioriteringer.

Noen prosjekter behandles ekstra grundig

 • Gjelder søknader om mer enn 5 millioner kroner og utvalgte prosjekter som etter Handelens Miljøfonds vurdering trenger grundigere vurdering.

 • Det vil gjennomføres et nettmøte med deltakelse fra søker, saksbehandlere i Handelens Miljøfond og eksterne eksperter.

 • Søker presenterer prosjektet og saksbehandlere og eksperter får anledning til å stille spørsmål om søknaden og prosjektet.