Redusert plastposebruk og bærekraftige alternativer

Utlysningen er stengt.
Abonner på vårt nyhetsbrev her for å få varsel om gjenåpningen av utlysningen rett i e-postkassen.

Om utlysningen

Vi må bruke færre plastbæreposer per person, bruke avfallsposer på rull til avfall og handlenett eller andre ombruksløsninger når vi handler.

Alle typer virksomheter som vil bidra til å redusere plastposebruken kan søke.

Nøkkelinformasjon om utlysningen

 • Utlyst ramme: 5 millioner kroner
 • Prosjektets varighet: Inntil 1 år etter tildeling

Viktige datoer

1. mars

Offentliggjøring

22. mars

kl. 16:00 (CEST) Frist for søknad

Senest 30. april

Svar på søknaden (tildeling/avslag)

Faglige prioriteringer

Utlysningen retter seg mot prosjekter som bidrar til

 • Løsninger som gjør det enklere å huske å ta med handlenett eller lignende.
 • Løsninger som forenkler ombruk av handlenett.
 • Løsninger eller forretningsmodeller som fjerner behovet for plastbæreposer, plastposer til frukt og grønt og/eller brødposer.

Bakgrunnsinformasjon

Vi vet at plastposebruken er høyest i dagligvarebutikker. Hovedgrunnen til at folk kjøper plastposer når de er i butikken, er at de ikke kommer på det før de står i butikken eller at de ikke alltid planlegger neste handletur. Vi vet nemlig at det ikke er mangel på handlenett hjemme hos folk.

Dette er eksempler på barrierer som bør løses. I denne utlysningen kan en rekke tiltak støttes, for eksempel nudging, samarbeid med leverandører, testing av deletjenester og implementering av panteordninger. Felles for alle disse tiltakene er at de skal bidra til å redusere salget av plastposer. Listen er ikke uttømmende.

Her kan du se resultater fra en befolkningsundersøkelse om plastbæreposer (lenke, pdf).

Det er mulig å søke støtte til andre typer prosjekter, men prosjekter som primært gjør holdningsskapende arbeid prioriteres ikke. Dersom prosjektet krever tiltak hos handelsvirksomheter som selger plastposer, vil vi prioritere prosjekter som har en skriftlig samarbeidsavtale med disse.

Få mer informasjon om plastbæreposer her.

Eksempler på prosjekter

 • Praktiske løsninger som gjør det enklere å huske handlenett, for eksempel tilbehør til bil, hjem eller sykkel

 • Ombruksløsninger for folk på farta, for eksempel i barnehagen eller på jobben

 • Ombruksløsninger på kjøpesentre eller tiltak innenfor andre geografisk avgrensede områder, f. eks. handlegater

 • Tiltak som bygger på kommunikasjonskampanjen “Det store posekuttet” og skaper atferdsendring, altså økning i bruk av ombruksløsninger og avfallspose på rull til avfall. Se posekuttet.no

Det kan ikke søkes støtte til
 • Tiltak som bidrar til økt bruk av andre engangsprodukter, for eksempel papirposer

 • Ren drift:

  • Utvikling og testing av løsninger og teknologi kan støttes, men ikke driften av løsningen når den er ferdig utviklet.

 • Tiltak og aktiviteter som er gjennomført før dato for eventuell tildeling

Krav for å søke


 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret.

 • Virksomhet og kontaktpersoner må registreres i prosjektportalen.

 • Søknad må sendes inn gjennom prosjektportalen.

 • Økonomi (mer informasjon)
  • Regler for timesatser ved beregning av utgifter i prosjektet

  • Revisjon, inkl. terskelbeløp og veileder til søkers revisor

 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og beskrive hvordan midlene skal brukes.

 • Søknad må skrives på norsk eller engelsk.

 • Eventuelle tidligere inngåtte avtaler med Handelens Miljøfond må være overholdt.

 • Dersom minst ett av punktene nedenfor gjelder for prosjektet, vil søknadsskjemaet kreve at søker svarer på ytterligere spørsmål:
  • Søknadsbeløpet er større enn 5 millioner kroner.

  • Landet er oppført i EU Sanctions Map. Det kan ikke søkes om støtte til prosjekter i land som står oppført på sanksjonslisten til EU/FN med mindre det kan dokumenteres gjennom utvidet egenerklæring at prosjektets midler eksempelvis ikke går til sanksjonerte personer.

  • Landet er omtalt i norske myndigheters tabell Gjeldende sanksjoner og tiltak.

Landet har lavere score enn 40 i Transparency International’s Corruption Perceptions Index.

Rapportering og økonomi

Søkers plikter

Søker er prosjekteier. Søknaden kan gjerne inkludere andre virksomheter som prosjektpartnere. Tildelte midler utbetales kun til prosjekteier, som Handelens Miljøfond inngår prosjektavtale med. Prosjekteier er ansvarlig for videre utbetaling til eventuelle underleverandører, for gjennomføring av prosjektet iht. søknad, og rapportering til Handelens Miljøfond.

Rapportering

 • Tilskuddsmottaker skal sende inn en kort statusrapport før hver prosjektutbetaling.
 • Flerårige prosjekter skal levere årsrapport.
 • Alle tilskuddsmottakere skal levere sluttrapport etter at prosjektet er avsluttet.
 • All rapportering gjøres i prosjektportalen.


Regnskap og revisjon

 • Alle prosjekter skal levere prosjektregnskap for hele prosjektperioden som en del av sluttrapporteringen.
 • For tildelinger over 350 000 kroner til og med 1 million kroner skal tilskuddsmottakers revisor kontrollere prosjektregnskapet ved å avgi en erklæring i henhold til ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Se veileder for mer informasjon.
 • For tildelinger over 1 million kroner skal tilskuddsmottakers revisor kontrollere prosjektregnskapet for hele prosjektperioden gjennom en ordinær revisjon i tråd med ISA 805. Se veileder for mer informasjon.
 • Kostnader knyttet til bruk av revisor påløper prosjektet og skal budsjetteres for i søknad.


Gavetildelinger og mva.

 • Støtte fra Handelens Miljøfond kan brukes som egenfinansiering ved søknader hos andre støtteordninger.
 • Støtte fra Handelens Miljøfond inkluderer eventuelle avgifter, herunder merverdiavgift. Midlene tildeles som en gave.
 • Handelens Miljøfond vurderer at gavetildelinger normalt ikke er mva-pliktig, men det er mottaker som er ansvarlig for at mva-regelverket overholdes, så dette må mottaker vurdere på selvstendig grunnlag. Handelens Miljøfond kan ikke faktureres eller på annen måte belastes for merkostnader i tilfeller der søker har feiltolket mva-regelverket i deres søknad om støtte. Søker må selv avklare med egen revisor om en tildeling vil være mva-pliktig eller ikke.


Behandling av søknaden

Søknaden behandles konfidensielt


Behandling av søknaden følger en streng habilitets- og taushetserklæring. Les erklæringene her. Merk at informasjonen i søknaden vil kunne deles konfidensielt med andre finansieringsaktører (som Miljødirektoratet og Sparebankstiftelsen) i forbindelse med søknadsbehandling der det er relevant. Dette for å sikre god og effektiv behandling, samt hensiktsmessig bruk av midler.


Utvalgte eksperter fra HMFs Fagutvalg og Styret kan få tilgang til søknaden når den vurderes og styrebehandles. I søknadsskjemaet kan søker oppgi navnet på personer og virksomheter de mener er inhabile, og dermed ikke skal få tilgang til søknaden.

Rutine for søknadsbehandling

 • Vurdering av søknad: Minst to ansatte i Handelens Miljøfond vurderer søknaden. I tillegg brukes eksterne eksperter med relevant kunnskap:
  • Søknader opp til og med 500 000 kroner: Ekstern ekspert involveres kun hvis administrasjonen vurderer at det er nødvendig.

  • Søknader over 500 000 kroner, til og med 1 million kroner: Minst én ekstern ekspert vurderer søknaden.

  • Søknader over 1 million kroner: Minst to eksterne eksperter vurderer søknaden.

 • Vedtak: Administrasjonen i Handelens Miljøfond sammenstiller egne og eksterne eksperters vurderinger, og legger frem anbefalte tildelinger for styret, som fatter endelig vedtak.

Vurderingskriterier

Søknaden vil vurderes etter fire kriterier, der alle kriteriene vektes likt på en skala fra 1–7:

 • Prosjektets kvalitet
  Kvaliteten på de foreslåtte tiltakene, aktivitetene og metodene. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende (innovativt), realistisk og godt fundert i kunnskap og erfaring.

 • Miljøeffekt
  Potensialet for å redusere plastens negative miljøeffekter på kort og lengre sikt. I hvilken grad prosjektet kan levere gode løsninger og effekter. Planer for spredning av resultater, kunnskap og konkrete løsninger som utvikles i prosjektet.

 • Gjennomføring
  Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk. I hvilken grad prosjektet er organisert godt, med riktig kompetanse i prosjektgruppen og samarbeidspartnere.

 • Faglige prioriteringer
  I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens faglige prioriteringer.

Noen prosjekter behandles ekstra grundig

 • Gjelder søknader om mer enn 5 millioner kroner og utvalgte prosjekter som etter Handelens Miljøfonds vurdering trenger grundigere vurdering.

 • Det vil gjennomføres et nettmøte med deltakelse fra søker, saksbehandlere i Handelens Miljøfond og eksterne eksperter.

 • Søker presenterer prosjektet og saksbehandlere og eksperter får anledning til å stille spørsmål om søknaden og prosjektet.