Strandrydding nytter!

I en ny rapport publisert i «Marine Pollution Bulletin» har forskere analysert mengden søppel på strendene i Lofoten fra 2011 og til 2018. Studien gir gode bevis på at det er nedgang i strandsøppel i Lofoten-regionen. Handelens Miljøfond har bidratt finansielt til at studien ble utført.

Redusere plastforsøpling internasjonalt 2022

Plastproblemet er stort og økende i mange lavinntektsland fordi plastbruken øker. Dette fører til stadig mer plastforsøpling. Breaking the Plastic Wave beskriver at effektiv plastreduksjon som samtidig begrenser negative sosiale og miljømessige konsekvenser er vesentlig for å redusere plastproblemet. Handelens Miljøfond ser derfor etter prosjekter som bidrar til redusert plastbruk og -forsøpling gjennom forebyggende tiltak, primært i lavinntektsland.

Sirkulære løsninger og redusert plastbruk 2022

Bruken av plast medfører betydelige klimagassutslipp og forsøpling på avveie. Plast er et helt nødvendig materiale, men analyser fra Systemiq viser at det er både mulig og nødvendig å redusere bruken betydelig. Handelens Miljøfond ønsker å bidra til å redusere bruken av fossil plast gjennom støtte til tiltak som skjer før plasten blir til avfall.